Статті

Підготовка провізорів у Чернівцях: “Дати не просто знання, а знання якісні”

27/11/2017

Про особливості підготовки провізорів у Чернівцях розповідає Петро Присяжнюк, канд. хім. наук, доцент кафедри медичної та фармацевтичної хімії, декан фармацевтичного факультету Буковинського державного медичного університету

За 13 років — понад 1200 фахівців

Петро Присяжнюк

Петро Присяжнюк

— Київський виробничо-медичний інститут (1931–1936 рр.) — 2-й Київський державний медичний інститут (1936–1944 рр.) — Чернівецький державний медичний інститут (1944–1997 рр.) — Буковинська державна медична академія (1997–2005 рр.) — Буковинський державний медичний університет (з 2005 р.) — така коротка історія заснування й розвитку створеного в 1931 р. вищого навчального закладу та його трансформації в теперішній Буковинський державний медичний університет (БДМУ). Від свого заснування дотепер навчальний заклад під впливом різних обставин змінював як назву, так і дислокацію, але ніколи — статус вищого навчального закладу і не переривав свою діяльність із підготовки висококваліфікованих медичних спеціалістів, — веде мову Петро Присяжнюк.

Фармацевтичний факультет у нашому навчальному закладі був створений у серпні 2004 р., хоча навчання студентів за напрямом «Фармація» розпочалося в 2001 р., коли була отримана ліцензія на підготовку фахівців за спеціальністю «Клінічна фармація» (перший випуск студентів-клінічних провізорів відбувся у 2006 р.). Підготовка на факультеті студентів за спеціальністю «Фармація» здійснюється з 2010 р.

Утім, незважаючи на свій молодий вік, буковинські фармацевтична наука і освіта також мають свої здобутки. Так, на кафедрі загальної хімії тоді ще Чернівецького державного медичного інституту студенти під керівництвом доцентів А.І. Лопушанського та В.П. Денисенко активно здійснювали органічний синтез біологічно активних речовин, похідних четвертинних амонійних солей, вивчали їхню будову та фізико-хімічні властивості. Кафедри мікробіології під керівництвом професора Г.К. Палія та фармакології під керівництвом професора Г.Т. Піська проводили первинний скринінг їхньої біологічної активності. Завдяки кропіткій роботі багатьох наукових колективів у медичну практику були впроваджені відомі нині антимікробні засоби Етоній та Декаметоксин. За результатами проведених досліджень були захищенні три дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Причина, що зумовила відкриття фармфакультету в Чернівцях, дуже проста: як і тоді, так і тепер на фармринку Буковини чимало вакансій. Відкрилося безліч нових аптек, а забезпечення їх фармацевтичними кадрами досі недостатнє. Іншими словами, університет відреагував на актуальні потреби практичної фармації. Отож, на сьогодні на фармфакультеті відбулося 10 випусків клінічних провізорів, 7 — провізорів та 8 — бакалаврів фармацевтів. Загалом — понад 1200 фахівців у галузі фармації.

Поза тим, у коледжі БДМУ з 2001 р.здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Фармація» освітнього рівня «молодший спеціаліст».

Як відомо, випускники коледжів такого рівня, відповідно до правил прийому, мають право вступати на другий курс фармфакультету вищого навчального закладу. Навчаються вони 4 роки на денній формі та 4,5 року на заочній, що, певна річ, є відчутною перевагою. Оскільки більшість випускників коледжу працевлаштовані, вищий попит існує на заочну форму — тут навчаються 80% випускників коледжу і 20% — середніх шкіл. Зате на денній формі співвідношення протилежне — її здебільшого обирають випускники шкіл, і значно рідше — коледжу.

Концепція підготовки ґрунтується на залученні досвідчених викладачів, сформованих наукових шкіл, матеріально-технічної бази і передбачає навчання як за традиційними аудиторними формами (лекції, практичні та семінарські заняття), так і використання специфічних форм заочного навчання (самостійна позааудиторна робота, виконання контрольних завдань, елементи дистанційного навчання). В університеті активно впроваджуються дистанційні форми навчання з використанням інтернет-середовища «Moodle», що дає змогу студентам активно опановувати навчальні програми з кожної дисципліни.

Водночас варто підкреслити, що на перших курсах більш мотивованими є випускники коледжу, які вже працюють, впевнилися у правильності обраної професії та намагаються отримати якомога більше знань. А у вчорашніх школярів така вмотивованість з’являється приблизно з ІІІ–ІV курсу.

Відповідно до нових стандартів освіти з 2016 р. фармацевтичний факультет БДМУ готує магістрів фармації.

На пару — до навчально-виробничої аптеки

До складу фармацевтичного факультету входять 8 кафедр: медичної та фармацевтичної хімії (завідувач — д-р хім. наук, проф. Братенко М.К.), біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії (завідувач — канд. біол. наук, доцент Григор’єва Н.П.), фармації (завідувач — канд. фарм. наук, доцент Геруш О.В.), суспільних наук та українознавства (завідувач — д-р істор. наук, проф. Мойсей А.А.), біологічної фізики та медичної інформатики (завідувач — д-р фіз-мат. наук, доцент Федів В.І.), медичної біології та генетики (завідувач — д-р мед. наук, проф. Булик Р.Є.), фізіології (завідувач — д-р мед. наук, проф. Ткачук С.С.), фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії (завідувач — д-р мед. наук, проф. Захарчук О.І.).

З метою координації організаційної та навчально-методичної роботи кафедр щодо підготовки та видання методичних матеріалів на факультеті створено предметні методичні комісії.

Структурними підрозділами факультету є навчально-виробничі ділянки з вирощування лікарських рослин та діюча навчально-виробнича аптека, де студенти мають змогу на практиці відчути себе першостільником або навчитися виготовляти різні лікарські форми. Для формування відповідних знань у навчальних планах передбачено як фармацевтичні, так і клінічні дисципліни, проходження навчальної та виробничої практики.

Після завершення навчання і отримання диплому про вищу фармацевтичну освіту за обраними спеціальностями випускники проходять однорічну інтернатуру і отримують сертифікат провізора та можуть працювати на різних посадах в аптеках, контрольно-аналітичних лабораторіях, магазинах медичної техніки, на аптечних базах, хіміко-фармацевтичних підприємствах, у природоохоронних, клініко-лабораторних, судово-хімічних та судово-медичних установах, лікувально-профілактичних закладах, митних службах та науково-дослідних установах.

Докторів наук більшає

— Випусковими на факультеті є кафедри фармації, медичної та фармацевтичної хімії, фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії, на яких викладаються фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни, — зазначає Петро Присяжнюк.

Лекційні зали кафедр оснащені проекційною та звуковою апаратурою (мультимедійні проектори, графопроектори), екранами, інтерактивними дошками, плазмовими телевізорами, що дозволяє широко використовувати в навчальному процесі мультимедійні презентації лекцій, кольорові прозірки тощо. Усі лекційні та навчальні аудиторії кафедр підключені до мережі інтернет.

Кафедра фармації створена у 2004 р. Тут виконують науково-дослідну роботу на тему «Фармакоекономічні аспекти і профіль фармакологічної дії на нирки кардіопротекторів метаболічної терапії (триметазидину, тіотриазоліну, тіоцетаму, мілдронату тощо)». На кафедрі працюють 10 канд. фарм. наук, а до кінця навчального року очікується апробація та захист докторської дисертації.

Практичні заняття з аптечної та промислової технології лікарських засобів, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу у фармації, фармакогнозії, ресурсознавства лікарських рослин, фармакології, фармацевтичного та медичного товарознавства проводяться в тематично оснащених навчальних аудиторіях.

У навчальних аудиторіях з організації та економіки фармації, менеджменту і маркетингу у фармації представлено основні нормативні документи з організації роботи аптек, накази МОЗ України та постанови Кабінету Міністрів України щодо діяльності фармацевтичних підприємств. На заняттях використовуються таблиці з організації та економіки фармації, зразки документації, яка передбачена в аптеках.

В аудиторіях з фармакології студенти мають змогу побачити програмні лікарські засоби в оригінальній упаковці, рецептурні бланки, навчальні таблиці, інструкції та анотації на лікарські засоби, що представлені на фармацевтичному ринку України.

subscribe

Аудиторії з промислової та аптечної технології лікарських засобів оснащені асистентськими столами з відповідним обладнанням, є стіл провізора-аналітика з набором реактивів та реагентів для проведення повного хімічного аналізу (якісного і кількісного) лікарських форм, виготовлених в аптеці. Навчальні лабораторії укомплектовані аптечним обладнанням для виготовлення та контролю якості лікарських форм, є також апарат для визначення сумісності ліків.

Аудиторія з фармацевтичного та медичного товарознавства оснащена набором медичних інструментів (ножиці медичні, скальпелі, зажими, щипці, корнцанги, пінцети, долото медичне тощо), виробами медичного призначення, є необхідна нормативно-технічна документація.

На кафедрі фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії виконується науково-дослідна робота «Медико-екологічні дослідження лікарських рослин Чернівецької області з антигельмінтною дією, їхня фармакогностична характеристика». У фармакогностичних аудиторіях зібрані гербарії та зразки лікарської рослинної сировини. Для проведення мікроскопічного аналізу лікарської рослинної сировини є сучасні мікроскопи та всі необхідні допоміжні засоби.

Навчальна практика з фармакогнозії та польова — з фармацевтичної ботаніки проходить на навчально-виробничих ділянках факультету, одна з яких розташована поруч з кафедрою, а інша — в оздоровчому таборі університету на мальовничому березі Дністра.

На кафедрі медичної та фармацевтичної хімії зосереджено викладання блоку хімічних дисциплін: неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної. Професійно-орієнтованими дисциплінами є фармацевтична хімія та медична хімія.

Науково-дослідна тема кафедри — «Синтез, хімічні властивості та біологічна активність нових типів 4-функціоналізованих піразолів». Тут виконується одна докторська та п’ять кандидатських дисертацій. З цією метою на кафедрі обладнано дві лабораторії органічного синтезу.

Навчальні аудиторії кафедри мають якісне сучасне обладнання, зокрема, мультимедійний проектор, два графопроектори, інтерактивні дошки. Активно використовуються іоновимірювачі, потенціометри — рН-метри, аквадистилятори, аналітичні ваги, торсійні ваги, фотоелектроколометри, поляриметри, рефрактометри, центрифуги, термостати, сушильні шафи, муфельні печі, скляний вимірювальний посуд.

Цього року в університеті відкрито нову сертифіковану проблемну лабораторію, обладнану сучасними приладами, яка дає змогу проводити наукові дослідження на високому рівні.

На кафедрі медичної та фармацевтичної хімії працюють один д-р хім. наук та 8 канд. хім. наук, апробована та готується до захисту ще одна докторська дисертація.

Робота за кордоном? Без проблем!

Про те, чи якісні знання здобувають чернівецькі випускники, можна судити за складанням ліцензійних іспитів. Так, торік за результатами ліцензійного інтегрованого екзамену «Крок 1. Фармація» чернівецькі студенти-фармацевти отримали один з найкращих результатів — 97,7%. Це друге місце після Луганського медуніверситету із показником 100%.

Саме тому викладачів фармакультету зовсім не дивує те, що їхні вихованці нострифікують свої дипломи за кордоном і працюють у Румунії, Польщі, Ізраїлі, США, Чехії.

Це спеціалісти, які добре знають клінічні симптоми найпоширеніших захворювань, основні методи клінічного, лабораторного та інструментального обстеження пацієнтів, загальні принципи інтерпретації результатів обстеження хворих, основні напрямки і принципи лікувальної терапії; мають системні знання з клінічної фармакології, сумісності лікарських засобів при проведенні комплексної лікувальної терапії, володіють методами оцінки клінічної ефективності препаратів основних фармакологічних груп, методологією прогнозування та попередження чинників ризику розвитку побічної дії лікарських засобів, можливими шляхами їхньої корекції.

Текст: Лариса Дедишина
Фото в тексті: Ігор Садовий

“Фармацевт Практик” #11′ 2017

ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ