Законодательство

НАКАЗ МОЗ “Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів” від 12.12.2006 № 818

15/12/2019

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.12.2006                                                                                                                      N 818

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2006 р.
за N 1366/13240

Про вдосконалення атестації
провізорів та фармацевтів

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров’я
N 316 ( z0487-09 ) від 13.05.2009
N 778 ( z0895-10 ) від 14.09.2010
N 568 ( z1130-11 ) від 06.09.2011 }

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я ( 2801-12 ) та Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 16.02.98 N 179 ( 179-98-п ), та з метою подальшого вдосконалення атестації
фармацевтичних кадрів НАКАЗУЮ:
Затвердити:
1.1. Положення про порядок проведення атестації провізорів
(додається).
1.2. Номенклатуру провізорських спеціальностей ( z1367-06 )
(додається).
1.3. Положення про порядок проведення атестації фармацевтів
( z1368-06 ) (додається).
2. Начальникам державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до 1 лютого 2007 року затвердити склад атестаційних комісій.
3. Департаменту кадрової політики, освіти і науки, ректорам вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що мають факультети післядипломної освіти, та ректорам навчальних закладів післядипломної освіти: організувати протягом 2007 року передатестаційні цикли за спеціальностями згідно з номенклатурою провізорських спеціальностей.
4. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України забезпечити в установленому порядку реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.
5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.07.98 N 231 ( z0513-98 ) “Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.08.98 за N 513/2953.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Орду О.М.
Міністр                                                                                                           Ю.В.Поляченко

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
12.12.2006 N 818
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2006 р.
за N 1366/13240

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення атестації провізорів

1. Загальні положення

1.1. Атестація провізорів проводиться з метою підвищення
професійної майстерності, відповідальності за ефективність та
якість роботи; є важливою формою морального та матеріального
стимулювання, спрямованою на вдосконалення діяльності аптечних
закладів (підприємств) усіх форм власності, що займаються
фармацевтичною діяльністю.
1.2. Основним завданням атестації є визначення рівня
професійної підготовки провізорів та підвищення їх кваліфікації.
1.3. Установлюються такі види атестації: – атестація на визначення рівня знань та практичних навиків з
присвоєнням (підтвердженням) фаху “провізор-спеціаліст”; – атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії; – атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.
1.4. Атестація на визначення рівня знань та практичних
навиків з присвоєнням (підтвердженням) фаху “провізор-спеціаліст”
проводиться комісіями, що створюються при вищих медичних та
фармацевтичних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації та
навчальних закладах післядипломної освіти, які проводять
підготовку та перепідготовку провізорів.
1.5. Атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних
категорій проводиться комісіями, що створюються при Міністерстві
охорони здоров’я України (далі – Центральна атестаційна комісія),
державних інспекціях з контролю якості лікарських засобів в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі – атестаційні комісії).
1.6. Атестаційні комісії при державних інспекціях з контролю
якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі проводять атестацію провізорів, які
працюють в аптечних закладах (підприємствах) усіх форм власності,
що займаються фармацевтичною діяльністю на території даного
регіону. Провізори, які працюють в аптечних закладах (підприємствах),
підпорядкованих відомствам, що не мають своїх атестаційних
комісій, проходять атестацію з додержанням вимог цього Положення в
атестаційних комісіях системи Міністерства охорони здоров’я
України за місцезнаходженням.
1.7. Центральна атестаційна комісія: 1.7.1. Проводить атестацію членів атестаційних комісій
(провізорів за фахом); начальників, заступників начальників,
заступників начальників-завідуючих лабораторіями з контролю якості
лікарських засобів державних інспекцій з контролю якості
лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі; начальників та заступників начальників
фармацевтичних управлінь державних адміністрацій; Голови
правління, його заступників, директорів департаментів, начальників
відділів Державної акціонерної компанії ДАК “Ліки України”;
керівників об’єднань “Фармація” (незалежно від
організаційно-правової форми); керівників баз та баз спеціального
медичного постачання (центральна, обласна) Міністерства охорони
здоров’я України. У Центральній атестаційній комісії атестуються згідно з цим
Положенням наукові та науково-педагогічні працівники вищих
фармацевтичних та медичних навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, навчальних закладів післядипломної освіти,
науково-дослідних та науково-експертних установ, які в
установленому порядку допущені до провізорської діяльності. 1.7.2. Легалізує документи про наявність кваліфікаційних
категорій, виданих за межами України. 1.7.3. Розглядає скарги на рішення атестаційних комісій на
місцях з питань присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних
категорій. 1.7.4. Здійснює методичне керівництво роботою атестаційних
комісій в Україні, контролює дотримання ними норм чинного
законодавства України, проводить перевірки їх діяльності. 1.7.5. Центральну атестаційну комісію очолює Головний
державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів.
{ Підпункт 1.7.5 пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров’я N 778 ( z0895-10 ) від 14.09.2010 }
1.8. Організаційне та методичне забезпечення роботи
Центральної атестаційної комісії здійснює Державна служба України
з лікарських засобів. { Пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров’я N 316 ( z0487-09 ) від 13.05.2009, N 778
( z0895-10 ) від 14.09.2010, N 568 ( z1130-11 ) від 06.09.2011 }
1.9. Голови атестаційних комісій призначаються з числа
висококваліфікованих спеціалістів наказом Міністерства охорони
здоров’я України. Склад атестаційної комісії затверджується головою
атестаційної комісії. Члени атестаційної комісії входять до її складу на
добровільних засадах. У проведенні атестації повинні брати участь не менше 2/3
кількості членів комісії. Рішення ухвалюється більшістю голосів присутніх членів
комісії. При рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.
1.10. Засідання атестаційних комісій проводяться не рідше
одного разу на квартал згідно зі щорічним графіком, який
затверджується перед початком нового календарного року Міністром
охорони здоров’я України, начальниками державних інспекцій з
контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, при яких створені комісії. Атестаційна комісія веде протоколи своїх засідань. Протоколи
та документи атестованих підлягають зберіганню в установленому
чинним законодавством порядку.
1.11. Провізори, які протягом року після закінчення 5-річного
строку з моменту попередньої атестації не виявили бажання і не
подали документи на чергову атестацію, крім випадків, передбачених
пунктом 4.2 цього Положення, та провізори, яким за рішенням
атестаційної комісії відмовлено в присвоєнні (підтвердженні)
другої кваліфікаційної категорії, підлягають атестації на
визначення рівня знань та практичних навиків з підтвердженням фаху
“провізор-спеціаліст”. Особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять
атестацію на її підтвердження не рідше одного разу на п’ять років. На бажання спеціаліста атестація на присвоєння
кваліфікаційної категорії може бути проведена і через менший
строк, але не раніше ніж через один рік з моменту попередньої
атестації.
1.12. У разі виявлення істотних недоліків у роботі провізора
керівник установи може направити подання на розгляд до
атестаційної комісії про зняття або перегляд кваліфікаційної
категорії незалежно від строку її присвоєння (підтвердження).
1.13. Від атестації на підтвердження фаху
“провізор-спеціаліст” та на підтвердження кваліфікаційної
категорії звільняються жінки, які перебувають у відпустці в
зв’язку з вагітністю та пологами, а також особи, що перебувають у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку. Термін їх атестації відповідно переноситься.
1.14. Спеціалісти (за фахом хіміки, біологи), які працюють на
посадах наукових працівників лабораторій з контролю якості
лікарських засобів або провізорських, атестуються на присвоєння
кваліфікаційних категорій за провізорською спеціальністю
“Аналітично-контрольна фармація”.

2. Атестація на визначення рівня знань

та практичних навиків з присвоєнням

(підтвердженням) фаху “провізор-спеціаліст”

2.1. Атестації на визначення рівня знань та практичних
навиків з присвоєнням (підтвердженням) фаху “провізор-спеціаліст”
підлягають особи, які закінчують навчання в інтернатурі та через
кожні п’ять років після проходження курсів підвищення
кваліфікації, якщо провізор не атестується на кваліфікаційну
категорію. Зазначена атестація з присвоєнням (підтвердженням) фаху
“провізор-спеціаліст” має передувати зайняттю особою провізорської
посади в закладах охорони здоров’я, що відповідає цій
спеціальності. Провізори, які не працювали за конкретною провізорською
спеціальністю більше п’яти років, та провізори, які своєчасно не
пройшли атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної
категорії або яким відмовлено в присвоєнні (підтвердженні) другої
кваліфікаційної категорії, не можуть займатися провізорською
діяльністю з цієї спеціальності без попереднього проходження
атестації на визначення рівня знань та практичних навиків з
присвоєнням (підтвердженням) фаху “провізор-спеціаліст”. Час навчання в аспірантурі за фахом, перебування у відпустці
у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку не зараховуються до
строку перерви в роботі за спеціальністю.
2.2. Склад атестаційної комісії, яка проводить атестацію на
визначення рівня знань та практичних навиків з присвоєнням
(підтвердженням) фаху “провізор-спеціаліст”, добирається і
затверджується головою атестаційної комісії вищого фармацевтичного
чи медичного навчального закладу, де проводиться підготовка або
перепідготовка провізорів. До складу атестаційної комісії на правах членів входять:
декан фармацевтичного факультету або його заступник, завідувачі
кафедр, професори або доценти профільних кафедр фармацевтичного
навчального закладу, фармацевтичних факультетів вищих медичних
навчальних закладів (факультетів післядипломної освіти),
навчальних закладів післядипломної освіти, спеціалісти аптечних
закладів, працівники науково-дослідних інститутів, представники
профспілкових органів, асоціацій фармацевтів тощо.
2.3. Для атестації на визначення рівня знань та практичних
навиків з присвоєнням (підтвердженням) фаху “провізор-спеціаліст”
до атестаційної комісії, не пізніше ніж за тиждень до початку її
засідання, подаються такі документи: – письмова заява; – копія диплома про освіту; – заповнений атестаційний листок (додаток 1). До атестаційної комісії можуть бути подані також інші
матеріали, які характеризують підготовку та практичну діяльність
особи, яка атестується.
2.4. Атестація на визначення рівня знань та практичних
навиків проводиться з урахуванням вимог кваліфікаційних
характеристик провізорів, які затверджуються Міністерством охорони
здоров’я України.
2.5. За результатами атестації на визначення рівня знань та
практичних навиків атестаційна комісія приймає такі рішення:
присвоїти або відмовити в присвоєнні (підтвердженні) фаху
“провізора-спеціаліста”. Результати атестації доводяться до відома атестованого після
закінчення засідання комісії.
2.6. Рішення атестаційної комісії про присвоєння
(підтвердження) фаху “провізор-спеціаліст” затверджується у
десятиденний строк наказом навчального закладу, при якому створена
атестаційна комісія.
2.7. Особі, якій за результатами атестації на визначення
рівня знань та практичних навиків присвоєно (підтверджено) фах
“провізор-спеціаліст”, навчальним закладом не пізніше трьох днів з
моменту затвердження протоколу засідання атестаційної комісії
видається сертифікат установленого зразка (додаток 2), а якій
відмовлено в цьому – витяг з протоколу засідання атестаційної
комісії, завірений навчальним закладом.
2.8. Рішення атестаційної комісії, за яким особі відмовлено в
присвоєнні (підтвердженні) фаху “провізора-спеціаліста”, може бути
оскаржено поданням заяви до Міністерства охорони здоров’я України
у двотижневий строк з моменту видачі витягу з протоколу засідання
атестаційної комісії, завіреного навчальним закладом. У таких випадках прийняття рішення щодо звільнення
провізора-інтерна відкладається до прийняття Міністерством
відповідного рішення.
2.9. Особа, якій за результатами атестації на визначення
рівня знань та практичних навиків відмовлено в присвоєнні
(підтвердженні) фаху “провізор-спеціаліст”, не може займати посаду
провізора.

3. Атестація провізорів на присвоєння
кваліфікаційної категорії

3.1. До атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій
допускаються провізори-спеціалісти за спеціальностями,
передбаченими Номенклатурою провізорських спеціальностей, що
отримали сертифікат провізора – спеціаліста та закінчили протягом
року перед атестацією передатестаційний цикл у навчальному закладі
післядипломної освіти або на факультеті післядипломної освіти. Від передатестаційного циклу звільняються науково-педагогічні
працівники кафедр навчальних закладів післядипломної освіти та
факультетів післядипломної освіти, якщо вони атестуються за
профілем кафедри. Ці спеціалісти складають тільки
передатестаційний іспит. Провізори, які закінчили навчання в аспірантурі і мають
необхідний стаж практичної роботи за даною спеціальністю,
допускаються протягом року після закінчення навчання до атестації
на присвоєння кваліфікаційної категорії без проходження
передатестаційного циклу. Передатестаційний іспит вони складають
перед закінченням навчання на кафедрах навчальних закладів
післядипломної освіти, факультетів післядипломної освіти, на яких
створені екзаменаційні комісії за відповідним фахом.
3.2. Комплектування передатестаційних циклів проводиться у
відповідності до щорічної потреби закладів охорони здоров’я в
навчанні провізорів, що підлягають атестації. Видача путівок на передатестаційний цикл проводиться
навчальним закладом післядипломної освіти або факультетом
післядипломної освіти відповідно до подання заявки закладом
охорони здоров’я або за особистою заявою провізора.
3.3. Після закінчення передатестаційного циклу екзаменаційною
комісією, яка створюється на базі навчального закладу
післядипломної освіти (факультету післядипломної освіти)
провізорів, проводиться іспит. Провізорам, які успішно склали
іспит, закладом освіти видається свідоцтво відповідного зразка
(додаток 3) з рекомендацією про присвоєння відповідної
кваліфікаційної категорії.
3.4. Провізори, які бажають пройти атестацію на присвоєння
кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до
атестаційної комісії не пізніше ніж за два місяці до початку її
роботи. До атестаційної комісії подаються такі документи: заява
провізора; звіт про професійну діяльність за останні три роки,
затверджений керівником закладу, у якому працює провізор; копії:
дипломів, трудової книжки, сертифіката провізора-спеціаліста або
посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке
було видане раніше; свідоцтво закладу освіти або факультету
післядипломної освіти про складання іспиту після закінчення
передатестаційного циклу; заповнений атестаційний листок. Провізори, які змінювали місце роботи за останні три роки,
подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені
керівниками цих аптечних закладів (підприємств).
3.5. Звіт провізор готує у довільній формі обсягом не більше
20 сторінок друкованого тексту. Вимоги до звіту: У першій частині звіту вказуються нормативно-правові акти,
які використовуються в роботі. У другій частині зазначаються: загальна характеристика
аптечного закладу; контингент населення, що обслуговується,
наявність закладів охорони здоров’я, функціональні обов’язки
звітувача. У третій частині викладається аналіз професійної діяльності
за звітний період. У четвертій частині характеризується суспільна діяльність. Провізори, що атестуються на першу та вищу кваліфікаційні
категорії, акцентують свою увагу на питаннях розвитку виробничої
діяльності, рекомендаціях з удосконалення медикаментозного
обслуговування, інформаційного забезпечення тощо. Атестаційною комісією звіт провізора направляється на
рецензію висококваліфікованим спеціалістам.
3.6. Атестаційна комісія виносить своє рішення про присвоєння
провізору-спеціалісту кваліфікаційної категорії на підставі
рецензії на звіт, документів, поданих відповідно до пункту 3.4, та
співбесіди зі спеціалістами. Установлювати категорії вищого рівня, ніж рекомендовані
навчальним закладом або факультетом післядипломної освіти, комісії
не дозволяється.
3.7. Кваліфікація провізора-спеціаліста визначається
атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями: друга кваліфікаційна категорія присвоюється провізорам зі стажем роботи з даної
спеціальності не менше п’яти років, які мають необхідну теоретичну
та практичну підготовку за своєю спеціальністю; перша кваліфікаційна категорія присвоюється провізорам зі стажем роботи з даної
спеціальності не менше семи років, які мають необхідну теоретичну
та практичну підготовку за своєю та суміжними спеціальностями; вища кваліфікаційна категорія присвоюється провізорам зі стажем роботи з даної
спеціальності не менше 10 років і які мають високу теоретичну та
практичну підготовку.
3.8. При присвоєнні кваліфікаційної категорії рекомендується
дотримуватись послідовності: друга, перша, вища.
3.9. До стажу роботи за спеціальністю для атестації на
кваліфікаційну категорію зараховуються: період роботи за
спеціальністю, навчання в інтернатурі, аспірантурі, робота в
органах охорони здоров’я та науково-педагогічна діяльність.
3.10. Приватна діяльність за однією з провізорських
спеціальностей, що підтверджується відповідними документами,
зараховується до стажу роботи з цієї спеціальності. Атестація
провізора може проводитись як за основним місцем роботи, так і за
сумісництвом.
3.11. Провізори, які працюють в органах охорони здоров’я,
комітетах профспілки працівників охорони здоров’я, державних
інспекціях з контролю якості лікарських засобів в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
атестуються за спеціальністю “організація і управління фармацією”,
а також за іншими спеціальностями, якщо вони працюють за
сумісництвом у аптечних закладах.
3.12. Особовий склад атестаційних комісій затверджується
головою атестаційної комісії. До складу атестаційної комісії входять: керівні працівники,
головні спеціалісти Міністерства охорони здоров’я, Державної
служби України з лікарських засобів, державних інспекцій з
контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим,
областях, у містах Києві та Севастополі (далі – Державні
інспекції), представники відповідних профспілкових органів,
асоціацій фармацевтів, науково-педагогічні працівники медичних і
фармацевтичних навчальних закладів, науково-дослідних інститутів.
{ Абзац другий пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства охорони здоров’я N 316 ( z0487-09 ) від 13.05.2009,
N 778 ( z0895-10 ) від 14.09.2010, N 568 ( z1130-11 ) від
06.09.2011 }
3.13. За результатами атестації на присвоєння кваліфікаційної
категорії комісія приймає такі рішення: присвоїти кваліфікаційну
категорію або відмовити в присвоєнні кваліфікаційної категорії з
конкретної провізорської спеціальності. У разі відмови в присвоєнні кваліфікаційної категорії, на яку
претендує провізор, комісія може підтвердити раніше присвоєну
категорію чи понизити її. Якщо атестація відбулася позачергово, час наступної атестації
встановлюється у новий п’ятирічний термін.
3.14. Рішення атестаційної комісії про присвоєння
кваліфікаційної категорії затверджується наказом Державної
інспекції, при якій створена атестаційна комісія, у десятиденний
строк з дня проведення атестації.
3.15. Провізорам, яким присвоєно (змінено) кваліфікаційну
категорію, Державною інспекцією, при якій створена атестаційна
комісія, видається посвідчення затвердженого зразка (додаток 4), а
тим, кому підтверджено попередньо присвоєну категорію, – ставиться
відповідна відмітка в раніше виданому посвідченні або видається
нове посвідчення, якщо відсутнє місце для відміток у попередньому
посвідченні. Провізорам, яким відмовлено в присвоєнні другої
кваліфікаційної категорії, видається витяг з протоколу засідання
комісії, завірений відповідною Державною інспекцією у десятиденний
строк з дня проведення атестації.
3.16. У разі незгоди провізора з результатом атестації він
може оскаржити рішення атестаційної комісії, подавши відповідну
заяву до Центральної атестаційної комісії, у місячний строк з дня
затвердження рішення атестаційної комісії. Рішення Центральної атестаційної комісії є остаточним.

4. Атестація на підтвердження

кваліфікаційної категорії

4.1. Атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії
підлягають провізори, яким присвоєні кваліфікаційні категорії, у
строк до 5 років з дня проведення попередньої атестації.
4.2. Від атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії
звільняються жінки, які перебувають у відпустці в зв’язку з
вагітністю та пологами, а також особи, що перебувають у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Термін
їх чергової атестації відповідно переноситься. У разі виробничої необхідності або з інших об’єктивних причин
термін атестації провізорів на підтвердження кваліфікаційної
категорії може бути перенесено наказом Державної інспекції, де має
атестуватися провізор, на строк не більше одного року.
4.3. Перед атестацією на підтвердження кваліфікаційної
категорії провізори проходять передатестаційний цикл у навчальних
закладах післядипломної освіти або на факультетах післядипломної
освіти. Після закінчення передатестаційного циклу екзаменаційною
комісією, яка створюється на відповідній кафедрі, проводиться
іспит. Провізорам, які успішно склали іспит, навчальним закладом
видається свідоцтво відповідного зразка з рекомендацією про
підтвердження відповідної кваліфікаційної категорії.
4.4. Місце проходження атестації провізорів-спеціалістів на
підтвердження кваліфікаційної категорії та перелік документів, які
подаються для її проходження, зазначено в пунктах 1.6, 1.7, 3.4
цього Положення.
4.5. За результатами атестації на підтвердження
кваліфікаційної категорії комісія приймає такі рішення:
підтвердити кваліфікаційну категорію з конкретної провізорської
спеціальності або відмовити в підтвердженні категорії. У разі відмови в підтвердженні кваліфікаційної категорії
комісія виносить рішення про її зниження чи зняття.
4.6. При підтвердженні провізором кваліфікаційної категорії в
посвідченні ставиться відповідна відмітка або видається нове
посвідчення, якщо в попередньому не залишилось місця для відміток. Провізорам, яким за наслідками атестації на підтвердження
кваліфікаційної категорії змінено кваліфікаційну категорію,
видаються нові посвідчення, а тим, кому відмовлено в підтвердженні
другої категорії, витяг з протоколу засідання комісії, завірений
Державною інспекцією у десятиденний строк з дня проведення
атестації.
4.7. Рішення атестаційної комісії про відмову в підтвердженні
кваліфікаційної категорії (або про її зниження чи зняття) у
десятиденний строк доводиться до відома адміністрації за місцем
роботи атестованого.
4.8. Оскарження рішення атестаційної комісії про зниження чи
зняття кваліфікаційної категорії проводиться у порядку,
передбаченому пунктом 3.16 цього Положення.
В.о. Головного державного
інспектора України з контролю
якості лікарських засобів                                                                                  В.Онищенко

Додаток 1
до пункту 2.3
Положення про порядок
проведення атестації
провізорів

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

1. Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________ _________________________________________________________________
2. Рік народження _______________________________________________
3. Освіта _______________________________________________________ _________________________________________________________________
/назва навчального закладу, факультет, рік закінчення/
4. Місце роботи _________________________________________________
5. Займана посада на час атестації ______________________________ _________________________________________________________________
6. Удосконалення за спеціальністю /де,коли,тривалість/
а)
б)
в)
г)
ґ)
7. Стаж роботи за спеціальністю _________________________________
8. Наукові праці, винаходи, рацпропозиції _______________________ _________________________________________________________________
Рішення атестаційної комісії:
атестаційна комісія _____________________________________________
/назва Державної інспекції
_________________________________________________________________
чи учбового закладу/
вирішила присвоїти /підтвердити/гр. _____________________________
/прізвище, ім’я, по батькові/ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
/рівень категорії/
за спеціальністю ________________________________________________
/назва спеціальності
_________________________________________________________________
згідно з Номенклатурою/
Голова комісії
Члени комісії: ___________________ /підпис/ ___________________ /підпис/
“____”_______________ _____ р.
В.о. Головного державного
інспектора України з контролю
якості лікарських засобів                                                                                  В.Онищенко

Додаток 2

до пункту 2.7

Положення про порядок
проведення атестації
провізорів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ N________
провізора-спеціаліста

Видано __________________________________________________________
/прізвище, ім’я, по батькові/
про те, що він/вона/__________________________атестувався/лась/на
/дата/
визначення рівня знань та практичних навиків в атестаційній
комісії при _____________________________________________________
/назва навчального закладу/
і наказом _______________________________________________________
/назва навчального закладу/
від “____”_____________ _____ року N________
йому /їй/ присвоєно/підтверджено/ фах провізора-спеціаліста за
спеціальністю ___________________________________________________
/назва спеціальності згідно з Номенклатурою/
Дійсний до “____”________________ ______ року

Керівник навчального закладу /підпис/
Голова атестаційної комісії /підпис/
М.П.
Дата
В.о. Головного державного
інспектора України з контролю
якості лікарських засобів В.Онищенко

Додаток 3
до пункту 3.3
Положення про порядок
проведення атестації
провізорів

СВІДОЦТВО N ________
про складання іспиту зі спеціальності
після проведення передатестаційного циклу

_________________________________________________________________
/назва спеціальності згідно з Номенклатурою/
Назва навчального закладу, факультету, кафедри, де складався
іспит: __________________________________________________________ _________________________________________________________________
Екзаменувався ___________________________________________________
/прізвище, ім’я, по батькові/ _________________________________________________________________
Рекомендується присвоїти ________________________________________
/прізвище, ім’я, по батькові/
рівень кваліфікаційної категорії ________________________________ _________________________________________________________________ /

спеціальність згідно з Номенклатурою/
Керівник навчального закладу /підпис/
Завідуючий кафедрою /підпис/
М.П.

Дата
В.о. Головного державного
інспектора України з контролю
якості лікарських засобів                                                                                  В.Онищенко

Додаток 4
до пункту 3.15
Положення про порядок
проведення атестації
провізорів

ПОСВІДЧЕННЯ N _________

Видано __________________________________________________________
/прізвище, ім’я, по батькові/
_________________________________________________________________
про те, що ____ _________________ 200__ року він/вона/
проходив/ла/ атестацію в атестаційній комісії при ________________
_________________________________________________________________
/назва Державної інспекції/
і наказом _______________________________________________________
/назва Державної інспекції/
від ___ ____________ ______ року N ________ йому/їй/присвоєна
/підтверджена/ кваліфікаційна категорія зі спеціальності_________
_________________________________________________________________
/назва спеціальності згідно з Номенклатурою/
_________________________________________________________________
/рівень кваліфікаційної категорії/
Керівник Державної інспекції /підпис/
Голова атестаційної комісії /підпис/
М.П.
Дійсне до “____”___________ ______ року.
Продовжено до “____”___________ _____ року.
Наказом _________________________________________________________
/назва Державної інспекції/
від “____”______________ _______ року N_________
Керівник Державної інспекції /підпис/
Голова атестаційної комісії /підпис/
М.П.
В.о. Головного державного
інспектора України з контролю
якості лікарських засобів                                                                                  В.Онищенко

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ