Законодательство

Положення про колегію Міністерства охорони здоров’я України

18/12/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Міністерства охорони здоров’я України

 

1. Колегія Міністерства охорони здоров’я України (далі – Колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань діяльності Міністерства охорони здоров’я України (далі – Міністерство), колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

2. У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, наказами Міністерства та цим Положенням.

3. Рішення про утворення колегії Міністерства приймається Міністром охорони здоров’я України (далі – Міністр).

Функції колегії

4. Колегія Міністерства:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Міністерства.

2) розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення;

розширення міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Міністерства, урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства (далі – урядові органи), підприємств, закладів, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

6) аналізує стан роботи Міністерства з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи Міністерства, урядових органів, підприємств, закладів, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також інших підприємств, закладів установ та організацій незалежно від форми власності й підпорядкування (у межах компетенції);

8. аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на Міністерство.

Склад колегії

5. До складу колегії Міністерства входять Міністр (голова колегії), перший заступник Міністра, перший заступник Міністра – головний державний санітарний лікар України, заступники Міністра (за посадою), урядових органів, інші керівні працівники Міністерства, члени правління всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

У разі потреби до складу колегії Міністерства входять керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, закладів, установ та організацій, що належать до сфери його управління, народні депутати України, представники інших органів державної влади (за згодою).

У випадках, передбачених Положенням про Міністерство, до складу колегій можуть входити представники громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій.

6. Кількісний та персональний склад колегії Міністерства визначається Міністром.

7. Для забезпечення діяльності колегії Міністр призначає секретаря колегії та визначає його повноваження. 

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, керівникам структурних підрозділів Міністерства, урядових органів, підприємств, закладів, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року).

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

У разі потреби голова колегії скликає позачергове засідання колегії.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється структурним підрозділом, урядовим органом, відповідальним за підготовку питання на засідання колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його секретарю колегії для погодження головою колегії.

14. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

У разі необхідності для опрацювання питань, які вносяться на розгляд колегії, можуть утворюватися робочі групи із залученням членів колегії, керівників структурних підрозділів Міністерства, урядових органів, відповідних фахівців Міністерства, підприємств, закладів, установ та організацій, що належать до сфери його управління, інших органів влади, громадських організацій та їх об’єднань.

17. Керівники структурних підрозділів Міністерства, урядових органів, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів Міністерства, підприємств, закладів, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, органів виконавчої влади, громадських організацій та їх об’єднань, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій незалежно від сфери управління та форми власності, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідання колегії

18. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків Міністра охорони здоров’я України.

19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

27. Після засідання колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів Міністерства, урядових органів, членами колегії, іншими особами і подає секретарю колегії для затвердження головою колегії.

28. Рішення колегії проводяться у життя, як правило, наказом Міністра охорони здоров’я України.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення Міністр проводить у життя своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, керівництву Кабінету Міністрів України. Члени колегії також можуть повідомити свою думку керівництву Кабінету Міністрів України. Інформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень між Прем’єр-міністром України, Першим віце-прем’єр-міністром та віце-прем’єр-міністрами України.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

29. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії або працівником, який веде протокол.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який вів протокол.

30. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів Міністерства, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, закладів, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, підприємств, закладів, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії Міністерства забезпечує секретар колегії або підрозділ (окремий працівник), визначений Міністром.

32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Управлінням справами.

Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює секретар колегії.

35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ