Законодательство

Постанова КМУ “Про Комітет з контролю за наркотиками” від 11.09.2003 № 1446

15/01/2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 вересня 2003 р. N 1446
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 516 ( 516-2010-п ) від 23.06.2010 }
Про Комітет з контролю за наркотиками
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 750 ( 750-2005-п ) від 18.08.2005
N 1197 ( 1197-2005-п ) від 15.12.2005 }

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити у складі Міністерства охорони здоров’я на базі
Комітету з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони
здоров’я, що ліквідується, Комітет з контролю за наркотиками як
урядовий орган державного управління.
Установити, що Комітет з контролю за наркотиками є
правонаступником Комітету з контролю за наркотиками при
Міністерстві охорони здоров’я.
2. Затвердити Положення про Комітет з контролю за
наркотиками, що додається.
3. Міністерству фінансів разом з Міністерством охорони
здоров’я передбачити в установленому порядку видатки на утримання
Комітету з контролю за наркотиками під час складання проекту
державного бюджету на 2004 рік.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 15 січня 1996 р. N 72 ( 72-96-п )
“Про Положення про Комітет з контролю за наркотиками при
Міністерстві охорони здоров’я” (ЗП України, 1996 р., N 5,
ст. 177).
5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем’єр-міністр України                                                                                В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2003 р. N 1446

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з контролю за наркотиками

1. Комітет з контролю за наркотиками (далі – Комітет) є
урядовим органом державного управління, що діє у складі МОЗ та
йому підпорядковується.
Комітет є спеціально уповноваженим компетентним органом у
сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів.
2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, чинними міжнародними договорами про
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, наказами МОЗ
та цим Положенням.
Комітет у межах своїх повноважень організовує виконання
законів та інших нормативно-правових актів, чинних міжнародних
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Комітет узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до сфери його діяльності, розробляє пропозиції
щодо вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку
вносить їх на розгляд МОЗ.
3. Основними завданнями Комітету є:
участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
забезпечення державного регулювання у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
здійснення державного контролю у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
взаємодія в установленому законодавством порядку з
Міжнародним комітетом з контролю за наркотиками ООН (далі – МККН),
Комісією з наркотичних засобів ООН.
4. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює управління у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, вживає відповідно до
законодавства заходів з метою запобігання надходженню цих засобів
і речовин у незаконний обіг;
2) бере участь у розробленні нормативно-правових актів з
питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів з урахуванням відповідних норм міжнародних
конвенцій ООН, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України;
3) розробляє, з урахуванням норм, які застосовуються в
міжнародній практиці, пропозиції щодо внесення змін до Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
( 770-2000-п ), що підлягають контролю відповідно до законодавства
(далі – Перелік), який за поданням МОЗ затверджується Кабінетом
Міністрів України;
4) надає роз’яснення до Переліку;
5) організовує та забезпечує проведення нормативно-технічної,
медико-біологічної, хіміко-аналітичної експертизи матеріалів,
спеціалізованої оцінки та інших видів експертних досліджень,
пов’язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами і
прекурсорами;
6) готує та подає на затвердження МОЗ перелік закладів
охорони здоров’я, інших суб’єктів господарювання, які мають право
на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
7) установлює загальні вимоги до стану матеріально-технічної
бази та приміщень суб’єктів господарювання, де зберігаються
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
8 ) готує у випадках, передбачених законодавством, висновки
щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів
і психотропних речовин;
9) бере участь у проведенні спеціалізованої оцінки та
експертизи у процесі одержання суб’єктами господарювання ліцензій
на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
10) бере участь у розробленні проектів державних програм
здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів та запобігання їх надходженню в незаконний
обіг;
11) вживає у межах своїх повноважень заходів для адаптації
законодавства України з питань обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів до законодавства Європейського
Союзу;
12) провадить у межах своїх повноважень
інформаційно-аналітичну діяльність, забезпечує інформування
громадськості з питань контролю за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
13) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її
збереженням;
14) здійснює в установленому законодавством порядку за
дорученням МОЗ міжнародне співробітництво у сфері контролю за
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і в
межах своїх повноважень координує виконання зобов’язань,
передбачених міжнародними договорами у цій сфері;
15) бере участь у залученні інвестицій іноземних країн і
вітчизняних недержавних організацій, призначених для організації
технічного сприяння виконанню програм з контролю за обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
16) сприяє в межах своєї компетенції виконанню та підтримці
інвестиційних та інноваційних проектів, реалізація яких пов’язана
із забезпеченням населення життєво необхідними наркотичними і
психотропними лікарськими засобами, аналізує ефективність
міжнародної технічної та гуманітарної допомоги з питань такого
забезпечення;
17) проводить моніторинг наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, систем і способів у сфері контролю за їх обігом;
18) розробляє та періодично переглядає перелік дозволених для
застосування в Україні наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, що підлягають контролю, та подає його на
затвердження МОЗ;
19) розробляє перелік особливо небезпечних наркотичних
засобів і психотропних речовини, визначає та періодично переглядає
невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів і
психотропних речовин, великі та особливо великі розміри
прекурсорів для використання правоохоронними та судовими органами
у процесі кваліфікації правопорушень, пов’язаних з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та
подає їх на затвердження МОЗ;
19-1) видає суб’єктам господарювання ліцензії на розроблення,
виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання,
ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів; ( Пункт 4 доповнено підпунктом
19-1 згідно з Постановою КМ N 750 ( 750-2005-п ) від 18.08.2005 )
20) здійснює контроль за діяльністю суб’єктів господарювання
у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та за додержанням ними законодавства у цій сфері;
21) здійснює аналітичне узагальнення показників фактичного
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
розробляє пропозиції щодо упорядкування діяльності суб’єктів
господарювання у цій сфері;
22) вживає у межах своєї компетенції відповідних заходів до
усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю за обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
23) здійснює контроль за звітністю суб’єктів господарювання
за результатами їх діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
24) проводить щороку розрахунки та визначає потребу країни в
наркотичних засобах і психотропних речовинах для медичних і
наукових цілей та подає їх на затвердження МОЗ;
25) готує щороку пропозиції щодо визначення обсягу квот,
у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання,
ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин,
на підставі розрахунків потреби країни в наркотичних засобах
і психотропних речовинах, які за поданням МОЗ затверджуються
Кабінетом Міністрів України;
26) видає за погодженням з СБУ сертифікати (окремі дозволи)
на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів суб’єктам
господарювання за наявності у них ліцензії на провадження
відповідних видів діяльності;
27) інформує у разі експорту компетентні органи
країн-імпортерів про здійснення Україною операцій з наркотичними
засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, а також у
передбачених міжнародними договорами випадках повідомляє про такі
операції МККН;
28) затверджує форму і порядок ведення журналів реєстрації
операцій, що здійснюються у процесі діяльності, пов’язаної з
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та
під час імпортно-експортних операцій;
29) бере участь у визначенні кількості наркотичних засобів і
психотропних речовин, що виробляються, виготовляються з метою
медичного застосування або для науково-дослідної роботи, а також
використовуються експертними установами;
30) бере участь у визначенні кількості прекурсорів, що
виробляються, виготовляються та зберігаються;
31) погоджує операції, що здійснюються в межах України
суб’єктами господарювання у процесі діяльності, пов’язаної з
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
результатом яких є перехід права володіння, користування або
розпорядження наркотичними засобами, психотропними речовинами і
прекурсорами від одних суб’єктів господарювання до інших;
32) бере участь у визначенні гранично допустимої кількості та
малих кількостей наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, що містяться у наркотичних (психотропних) лікарських
засобах;
33) бере участь у визначенні гранично допустимого вмісту
наркотичних засобів і психотропних речовин у рослинах, включених
до списку N 3 таблиці I Переліку ( 770-2000-п );
34) надає суб’єктам господарювання консультації з питань
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
35) визначає та подає на затвердження МОЗ перелік наркотичних
(психотропних) лікарських засобів, до яких можуть не
застосовуватися окремі заходи контролю за обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
36) в установленому порядку взаємодіє з міжнародними
організаціями і компетентними органами інших держав, що здійснюють
контрольні функції у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, вивчає досвід інших держав у вирішенні цих
питань, бере участь у проведенні міжнародних симпозіумів,
конференцій, семінарів тощо;
37) готує матеріали до проекту щорічної доповіді Кабінету
Міністрів України про додержання вимог міжнародних угод та
конвенцій ООН з питань обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів;
38) інформує відповідні міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади про заяви урядів іноземних держав, які
відповідно до міжнародних конвенцій ООН забороняють ввезення на
свою територію наркотичних засобів і психотропних речовин;
39) консультує відповідні міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, суди та правоохоронні органи з питань
судово-фармацевтичної експертизи наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів;
40) готує та в установленому порядку подає до МККН
статистичні звіти про обіг в Україні наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
41) дає оцінку новим методам експертизи наркотичних засобів і
психотропних речовин, погоджує офіційні інструкції та методичні
рекомендації з цих питань;
42) забезпечує здійснення контролю за новими лікарськими
засобами, які можуть бути небезпечними стосовно патологічного
звикання та можливості захворювання на наркоманію;
43) на основі даних МОЗ, правоохоронних органів виявляє
наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, наркотичні
(психотропні) лікарські засоби, їх аналоги чи кустарно виготовлені
препарати, що стали об’єктом зловживання з боку окремих фізичних
осіб, проводить їх експертизу, реєстрацію, включає до відповідних
таблиць Переліку ( 770-2000-п );
44) створює та забезпечує функціонування комп’ютерної системи
нагляду за переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів на території України та за її межі;
45) бере участь у реалізації загальнодержавних
науково-практичних проектів та координує науково-дослідну
діяльність у сфері контролю за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
46) здійснює обстеження складських, торговельних та інших
приміщень суб’єктів господарювання, які використовуються у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
47) зобов’язує у межах своєї компетенції керівників та інших
посадових осіб суб’єктів господарювання усувати виявлені у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
порушення законодавства;
48) забезпечує підвищення рівня фахової підготовки
працівників і спеціалістів Комітету.
49) у разі виявлення у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів складу адміністративного
правопорушення чи злочину надсилає відповідну інформацію до
правоохоронних органів;
50) здійснює управління майном підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління МОЗ, у визначених ним
межах;
51) виконує інші функції відповідно до законодавства.
5. Комітет для виконання покладених на нього завдань і
функцій має право:
1) одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання
необхідну інформацію, документи та матеріали щодо наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають в
обігу на території України, а також відомості від правоохоронних
органів про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори,
вилучені з незаконного обігу;
2) одержувати інформацію про державну реєстрацію,
перереєстрацію в Україні наркотичних засобів і психотропних
речовин, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;
3) проводити перевірки та інспектування з питань, що належать
до його повноважень;
4) складати акти за результатами перевірок суб’єктів
господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, вимоги яких є обов’язковими для виконання;
5) визначати уповноважену установу для підготовки висновків
експертів щодо видачі сертифікатів (окремих дозволів) на
здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів суб’єктам
господарювання;
6) зупиняти дію або приймати рішення про анулювання
виданих Комітетом сертифікатів (окремих дозволів) на здійснення
імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, порушувати перед органами
ліцензування питання про анулювання ліцензій на провадження
діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, у разі повторного або одноразового грубого
порушення ліцензійних умов;
7) видавати працівникам Комітету службові посвідчення за
формою, затвердженою МОЗ;
8 ) вимагати від керівників суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, проведення щоквартальної
інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, які перебувають у їх розпорядженні;
9) залучати в разі потреби для розгляду та вирішення питань,
що належать до повноважень Комітету, спеціалістів центральних і
місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх
керівниками), вітчизняних та іноземних учених, фахівців і
експертів;
10) скликати наради, проводити конференції та семінари з
питань, що належать до його компетенції;
11) представляти у межах своїх повноважень інтереси України у
МККН та інших спеціалізованих міжнародних організаціях.
6. Комітет у межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази
організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх
виконання.
7. Комітет у ході виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з МВС, СБУ, Держмитслужбою, Адміністрацією
Держприкордонслужби, Мін’юстом, іншими центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами влади в Автономній Республіці
Крим, органами місцевого самоврядування.
8. Комітет очолює голова, який призначається на посаду і
звільняється з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів
України за поданням Міністра охорони здоров’я.
Голова Комітету є членом колегії МОЗ та Національної
координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів
України.
Голова Комітету має трьох заступників, у тому числі одного
першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра охорони здоров’я,
погодженим з головою Комітету.
9. Голова Комітету:
здійснює керівництво діяльністю Комітету і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
функцій;
представляє інтереси Комітету в органах законодавчої,
виконавчої та судової влади;
розпоряджається у межах своїх повноважень майном і коштами
Комітету;
призначає на посаду та звільняє з посади керівників
структурних підрозділів та інших працівників Комітету;
розподіляє обов’язки між своїми заступниками, керівниками
структурних підрозділів Комітету, визначає ступінь їх
відповідальності;
затверджує положення про структурні підрозділи Комітету,
вживає відповідно до законодавства заходів для заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників
Комітету;
затверджує склад комісій, науково-експертних і
консультативних рад, робочих груп, інших дорадчих та
консультативних органів, а також положення про них;
видає відповідно до своєї компетенції накази, організовує
контроль і перевірку їх виконання;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
10. Для виконання покладених на Комітет завдань і функцій за
погодженням з Міністром охорони здоров’я можуть утворюватися
територіальні органи Комітету у межах граничної чисельності його
працівників. Положення про ці органи затверджуються головою
Комітету.
Керівники зазначених органів призначаються на посаду і
звільняються з посади в установленому порядку Міністром охорони
здоров’я. ( Азац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1197 ( 1197-2005-п ) від 15.12.2005 )
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Комітету, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності утворюється колегія у складі голови Комітету, його
заступників та керівників структурних підрозділів Комітету,
провідних учених і фахівців. Персональний склад колегії
затверджується Міністром охорони здоров’я.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Комітету.
12. Для підготовки рішень з окремих питань контролю за обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів при
Комітеті можуть утворюватися науково-технічні, експертні комісії,
інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і
положення про них затверджує голова Комітету.
13. Граничну чисельність працівників Комітету визначає
Кабінет Міністрів України за поданням Міністра охорони здоров’я.
Структуру Комітету затверджує Міністр охорони здоров’я.
14. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Комітету
затверджує в установленому порядку голова Комітету за погодженням
з Міністром охорони здоров’я та Мінфіном.
15. Комітет утримується за рахунок державного бюджету в межах
коштів, передбачених для МОЗ.
16. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, бланки
та печатку із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням.
Підготувала +Марія Морозова

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ