Законодательство

ПОСТАНОВА КМУ від 20 січня 1997 р. N 45

21/01/2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 січня 1997 р.                                                                                                         N 45

Київ


Про стан виконавської дисципліни в центральних
та місцевих органах виконавчої влади і заходи
щодо підвищення відповідальності управлінських
кадрів за реалізацію програмних завдань
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України відзначає, що зусилля центральних та місцевих органів виконавчої влади, спрямовані на стабілізацію соціально-економічної ситуації в державі, запровадження ринкових відносин і забезпечення соціального захисту населення, ще не дають бажаних результатів. Стан справ в усіх секторах економіки та суспільного життя залишається надзвичайно складним.  Аналіз процесів і тенденцій, що відбуваються в народному господарстві, свідчить про низьку ефективність діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, недостатню їх роль як органів, покликаних забезпечити виведення країни з кризи і
призупинення спаду виробництва.  Не всі керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади глибоко усвідомили свою відповідальність перед державою за
виконання покладених на очолювані ними органи завдань на етапі становлення національної економіки і розгортання широкомасштабних реформ.  Переважна більшість міністерств, державних комітетів, місцевих органів виконавчої влади не забезпечують виконання в повному обсязі указів і розпоряджень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України ( 412/96-ВР ), порушують встановлені терміни виконання рішень Кабінету Міністрів України, що призводить до загострення і нашарування проблем в усіх сферах економіки і суспільного життя та гальмування ринкових перетворень.  Кожне п’яте завдання, визначене рішеннями Президента України та Кабінету Міністрів України, виконується несвоєчасно. Це передусім стосується Міністерства фінансів (Короневський В.М.), Міністерства економіки (Гуреєв В.М.), Фонду державного майна (Єхануров Ю.І.), Міністерства культури і мистецтв (Остапенко Д.І.), Міністерства соціального захисту населення (Овчаренко П.П.), Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі (Осика С.Г.), Міністерства промисловості (Мазур В.Л.), Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації (Кисільова Т.М.) та інших.  Більш як півроку зволікається Міністерством вугільної промисловості (Русанцов Ю.О.) підготовка Державної програми закриття збиткових шахт, яку згідно з Указом Президента України необхідно було подати ще у травні 1996 року.  Міністр фінансів Короневський В.М. не забезпечив виконання доручення Прем’єр-міністра України про підготовку матеріалів на засідання Кабінету Міністрів України щодо звіту Міністерства фінансів про його діяльність в 1996 році.  Незважаючи на неодноразову критику, залишається низьким стан виконавської дисципліни у Державному комітеті нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (Бабій Б.А.). Протягом 1996 року Кабінетом Міністрів України 19 разів зверталась увага керівництва цього Комітету на незадовільне виконання рішень та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України. Через низьку якість підготовки було повернуто Комітетові на доопрацювання 12 проектів документів.  Міністерство культури і мистецтв (Остапенко Д. І.) не вживає належних заходів до виправлення становища, що склалося у сфері культури. Незважаючи на гострий дефіцит фінансових ресурсів, Міністерство слабо здійснює контроль за раціональним та економним використанням бюджетнихкоштів.  Міністерством освіти (Згуровський М.З.) незадовільно виконуються укази Президента України, його окремі доручення, а також завдання Програми діяльності Кабінету Міністрів України щодо проведення структурного реформування у сфері освіти, удосконалення мережі вищих навчальних закладів.  Не повною мірою реалізує надані повноваження у сфері розвитку фізичної культури і спорту Державний комітет з фізичної культури і спорту (Борзов В.П.). Керівництво Комітету проявляє бездіяльність у вирішенні поточних і перспективних питань, що належать до його компетенції.  Ряд міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади не налагодили належним чином роботу з організації виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Так, із
запланованих на 1 січня ц. р. 63 проектів законів та інших нормативних актів підготовлено лише 24. Через низький рівень професійної підготовки і неузгодженість з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади 10 проектів повернуто на доопрацювання, зокрема Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Кальченко В.М.), Міністерству юстиції (Головатий С.П.), Міністерству фінансів (Короневський В.М.), Міністерству освіти (Згуровський М.З.). Фондом державного майна (Єхануров Ю.І.) взагалі не внесено передбаченого заходами проекту закону.  Формально підійшли до підготовки заходів щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України Міністерство вугільної промисловості (Русанцов Ю.О.), Міністерство промисловості (Мазур В.Л.), Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки (Костенко Ю.І.) і Державний комітет по нагляду за охороною праці (Ткачук С.П.), Кіровоградська (Громовий М.П.), Одеська (Боделан Р.Б.) обласні, Севастопольська міська (Семенов В.М.) державніадміністрації.  Не визначили чіткого механізму контролю виконання зазначених заходів Івано-Франківська (Волковецький С.В.), Полтавська (Залудяк М.І.), Рівненська (Василишин Р.Д.), Тернопільська (Бойко Г.Ф.) обласні, Київська міська (Омельченко О.О.) державні адміністрації.  Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, на які покладено відповідальність за реалізацію державної політики у відповідних галузях та сферах, їх колегії поверхово аналізують процеси, що відбуваються, часто обмежуються лише констатацією фактів, проявляють нерішучість та інертність у пошуках конструктивних шляхів подолання кризових явищ. Міністерство економіки (Гуреєв В. М.) і Міністерство фінансів (Короневський В. М.) ще не стали головними органами, які мають забезпечувати чітку координацію і методичне керівництво іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у здійсненні
ними державної політики щодо реформування економіки.  Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі (Осика С. Г.) не забезпечує належної координації у проведенні єдиної зовнішньоекономічної політики. В цій сфері має місце паралелізм і дублювання.  Міністерство статистики (Осауленко О.Г.) недостатньо аналізує процеси, що відбуваються в економічному й соціальному розвитку країни та її регіонів, не забезпечує оперативного надання статистичної інформації центральним органам виконавчої влади.  Міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади вкрай незадовільно проводиться робота, пов’язана з нормативно-правовим забезпеченням становлення і розвитку національної економіки. Розроблення проектів актів законодавства нерідко відстає від реальних економічних процесів, а відсутність науково обгрунтованого прогнозування наслідків та механізмів реалізації прийнятих актів не дає змоги досягти позитивних зрушень. На низькому рівні розробляються проекти законодавчих та інших нормативних актів Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії (Малєв В.І.), Міністерством праці (Білоблоцький М.П.), Міністерством у справах науки і технологій (Семиноженко В.П.), Державною податковою адміністрацією (Азаров М. Я.), Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Мозговий О. М.), іншимиорганами.  Міністерство юстиції (Головатий С.П.) не забезпечує виконання на належному рівні покладених на нього функцій щодо проведення правової експертизи проектів законів, інших актів законодавства.  Не повною мірою реалізують надані Конституцією України ( 254к/96-ВР ), іншими актами законодавства повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку регіонів обласні державні адміністрації, зокрема Донецька (Поляков С.В.), Івано-Франківська (Волковецький С.В.), Луганська (Фоменко Г.П.), які нерідко перекладають розв’язання регіональних проблем на центральні органи виконавчої влади.  Не завжди відповідають чинному законодавству рішення місцевих органів виконавчої влади. Протягом 1996 року органами прокуратури опротестовано більш як 450 рішень, прийнятих місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим. Подібні факти мають місце в Житомирській та Закарпатській областях.  Слабким місцем у роботі окремих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади є підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України. Проекти документів подаються із порушенням визначених термінів, якість їх підготовки не відповідає встановленим вимогам. Серйозні недоліки у цій роботі допускають Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки (Костенко Ю.І.), Міністерство сільського господарства і продовольства (Хорішко А. І.), Міністерство вугільної промисловості (Русанцов Ю. О.), Міністерство транспорту (Данькевич І.П.), Державний комітет по туризму (Вихристенко Б.І.) та інші.  Рівень організації роботи і стан виконавської дисципліни в апараті центральних та місцевих органів виконавчої влади не відповідає сучасним вимогам, не забезпечує чітких, злагоджених та оперативних дій. Однією з причин низької ефективності діяльності державного апарату є недостатня робота керівників цих органів, пов’язана з удосконаленням його структури, укомплектуванням висококваліфікованими спеціалістами, здатними самостійно вирішувати питання, що належать до їхньої компетенції, не перекладаючи функції з прийняття оперативних рішень на Кабінет Міністрів України. Лише у 1996 році від центральних та місцевих органів виконавчої влади до Кабінету Міністрів України надійшло понад 15 тис. листів. У їх значній кількості порушуються питання, вирішення яких не потребує втручання Кабінету Міністрів України.  Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Визнати роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України ( 412/96-ВР ), рішень Кабінету Міністрів України, а також з посилення виконавської дисципліни в апараті цих органів недостатньою.
2. Звернути увагу Міністра вугільної промисловості Русанцова Ю.О., Міністра транспорту Данькевича І.П., Міністра освіти Згуровського М.З., голови Державного комітету з фізичної культури і спорту Борзова В.П. на незадовільне виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України, недостатню роботу з реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, низький рівень виконавської дисципліни в очолюваних ними міністерствах та комітеті.  Попередити зазначених керівників, що у разі невжиття ними вичерпних заходів, спрямованих на усунення недоліків у діяльності
цих міністерств та комітету, посилення виконавської дисципліни, Кабінетом Міністрів України буде порушено питання щодо притягнення їх до відповідальності.
3. Відзначити низький рівень роботи Міністерства статистики (Осауленко О.Г.), Державного комітету по геології і використанню надр (Гавриленко М.М.), Державного комітету по туризму (Вихристенко Б.І.) з виконання покладених на них завдань та зажадати від керівників цих органів докорінного поліпшення їх діяльності.
4. Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснити додаткові заходи для удосконалення діяльності відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, спрямувати їх зусилля на розв’язання конкретних завдань виходу країни з економічної кризи.  З цією метою у січні – лютому 1997 року на засіданнях колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розширених нарадах обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій всебічно проаналізувати за підсумками роботи народного господарства у минулому році стан справ в усіх галузях економіки та сферах діяльності, хід виконання актів Президента України і Програми діяльності Кабінету Міністрів України, виявити причини, що стримують розвиток позитивних тенденцій, намітити шляхи їх усунення; обговорити всі сторони діяльності апаратів центральних та місцевих органів виконавчої влади на відповідність їх новим завданням, дати принципову оцінку
фактам бездіяльності окремих посадових осіб.  Про прийняті рішення доповісти Кабінетові Міністрів України у березні 1997 року.
5. У зв’язку з надзвичайно складним економічним становищем в державі центральним органам виконавчої влади економічного та галузевого спрямування зосередити роботу колегій на оперативному контролі, аналізі розвитку ситуації у відповідних сферах економіки та суспільного життя, пошуку шляхів стабілізації виробництва та подолання негативних процесів у інших сферах діяльності.  Відзначити, що одним з найголовніших критеріїв оцінки ефективності роботи галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, віце-прем’єр-міністрів України та Державного міністра України, які в межах наданих їм повноважень спрямовують, координують та контролюють діяльність цих органів, є забезпечення приросту валового внутрішнього продукту.
6. Для здійснення радикальних заходів, спрямованих на призупинення кризових явищ та стабілізацію економіки, керівникам центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі детального аналізу стану справ у галузях та сферах діяльності визначити коло актуальних проблем, які потребують невідкладного розв’язання Кабінетом Міністрів України. Пропозиції подати Міністерству економіки до 10 лютого 1997 року.  Міністерству економіки (Гуреєву В.М.) підготувати до 15 лютого поточного року проект рішення Кабінету Міністрів України щодо забезпечення підготовки відповідних проектів документів із визначеного переліку питань для розгляду і прийняття їх на засіданнях Кабінету Міністрів України у першому півріччі 1997 року.
7. Міністерству економіки (Гуреєву В.М.) і Головному управлінню державної служби при Кабінеті Міністрів України (Лелікову Г.І.) разом з центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями виходячи із стану розвитку соціально-економічних процесів проаналізувати відповідність існуючої системи державного управління, структури, функцій та повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади завданням, що стоять перед ними на етапі ринкових перетворень, і подати Кабінетові Міністрів України до 30 січня ц. р. конкретні пропозиції щодо удосконалення зазначеної системи.  Міністру Кабінету Міністрів України Пустовойтенку В.П. підготувати пропозиції щодо удосконалення структури апарату Кабінету Міністрів України.
8. Надаючи особливого значення створенню нормативно-правової бази реалізації соціально-економічної політики, визначеної рішеннями Президента України і Кабінету Міністрів України, як одній з найважливіших функцій центральних органів виконавчої
влади, Кабінет Міністрів України вимагає від їх керівників вжиття радикальних заходів для забезпечення своєчасного, комплексного і якісного розроблення та подання Кабінетові Міністрів України узгоджених проектів відповідних законодавчих та інших нормативних актів.  Зволікання з підготовкою таких проектів документів або подання з порушенням установлених вимог, зокрема без погодження їх особисто керівниками центральних органів виконавчої влади, кваліфікуватиметься як грубе порушення виконавської дисципліни.  Керівникам центральних органів виконавчої влади, залученим до розроблення проектів законодавчих та інших нормативних актів, забезпечувати невідкладний розгляд і оперативне узгодження зазначених документів, опрацьованих головним виконавцем з усіма заінтересованими сторонами.  Звернути увагу міністрів, голів державних комітетів та керівників інших центральних органів виконавчої влади на неприпустимість невиконання доручень Прем’єр-міністра України щодо
представлення проектів законодавчих актів на сесії Верховної Ради України ними особисто.
9. Заслухати на засіданні Кабінету Міністрів України звіти:  у лютому ц. р. – керівників міністерств та державних комітетів про використання у 1996 році бюджетних коштів і коштів позабюджетних цільових фондів;  у травні ц. р. – Міністра сільського господарства і продовольства Хорішка А.І про стан виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України з питань стабілізації і нарощування сільськогосподарського виробництва;  учервні ц. р. – голови Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Бабія Б.А. про діяльність Комітету, спрямовану на підвищення ефективності управління галуззю, посилення виконавської дисципліни в центральному апараті.
10. Враховуючи вкрай обмежені фінансові можливості держави, Кабінет Міністрів України вважає за необхідне призупинити на період виходу країни з кризового стану розроблення перспективних державних програм і концепцій, реалізація яких передбачає
додаткові витрати з бюджету.  Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям сконцентрувати матеріальні і фінансові ресурси на реалізацію прийнятих програм і заходів, спрямованих передусім на виведення країни з кризи, стабілізацію соціально-економічного становища в галузях і регіонах та поліпшення рівня життя населення.
11. Попередити центральні та місцеві органи виконавчої влади, що Кабінетом Міністрів України не розглядатимуться їх звернення щодо виділення будь-яких бюджетних асигнувань на фінансування заходів, не передбачених Державним бюджетом України.
12. Звернути увагу центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на забезпечення чіткого дотримання встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1996 р. N 685 ( 685-96-п) порядку звернення до Кабінету Міністрів України, згідно з яким листи цих органів підписуються керівниками і лише в разі їх відсутності – особами, які їх заміщають.
13. Головному управлінню державної служби при Кабінеті Міністрів України (Лелікову Г.І.):  разом з Міністерством юстиції та Міністерством економіки розробити і подати Кабінетові Міністрів України у квітні 1997 р. проект положення про колегію центрального органу виконавчої влади, виходячи з нових функціональних завдань, що стоять передним;  разом з Національною академією наук у двомісячний термін розробити і подати Кабінетові Міністрів України методичні рекомендації з організації єдиної системи контролю у центральних та місцевих органах виконавчої влади.
14. Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України (Киструській Н.В.) разом з Міністерством юстиції, Державним комітетом по стандартизації, метрології та сертифікації, Національною академією наук у місячний термін підготувати і подати Кабінетові Міністрів України проект інструкції з діловодства в центральних та місцевих органах виконавчої влади.
15. Управлінням і відділам Кабінету Міністрів України:  посилити контроль за виконаннямзаконів України, указів і розпоряджень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та рішень Кабінету Міністрів України;  забезпечувати оперативне та якісне опрацювання проектів актів
законодавства, що вносяться до Кабінету Міністрів України;  поліпшити інформаційноаналітичну роботу у сфері соціально-економічного розвитку, звернувши особливу увагу на проведення детального аналізу економічних процесів, що
відбуваються в ході здійснення ринкових перетворень;  забезпечити складання щоквартальних інформаційно-аналітичних записок про роботу Кабінету Міністрів України;  проаналізувати у I кварталі 1997 р. всі звернення, що надійшли до Кабінету Міністрів України протягом 1996 року від центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, звернувши передусім увагу на повне використання ними наданих прав для самостійного розв’язання завдань, що належать до їх компетенції і не потребують втручання вищестоящих органів. За результатами цього аналізу підготувати матеріали для розгляду даного питання на засіданні Кабінету Міністрів України у квітні 1997 року.
16. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віце-прем’єр-міністрів України, Державного міністра України, Міністра Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України                                                                              П.ЛАЗАРЕНКО

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ