Законодательство

Проект Закону “Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки” №11046 від 30.07.2012

30/07/2012

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“     ”                     2012 р.

Закон України

Про затвердження Загальнодержавної цільової
соціальної програми протидії захворюванню
на туберкульоз на 2012—2016 роки

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—2016 роки, що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова
Верховної Ради України

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України “Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—2016 роки”.

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді перший заступник Міністра охорони здоров’я Моісеєнко Раїса Олександрівна.

Додаток: 1. Текст законопроекту на    арк.
2. Проект постанови Верховної Ради на 1 арк.
3. Пояснювальна записка на 4 арк.

4. Текст зазначених документів в електронній формі.

Прем’єр-міністр України                                                       Микола АЗАРОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  проекту Закону України  «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз  на 2012 – 2016 роки»

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України  «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 – 2016 роки» (далі – акт) розроблено на виконання Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» та у зв’язку із закінченням дії Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 – 2011 роках. За період дії зазначеної програми показники захворюваності, поширеності, смертності від туберкульозу знизилися, однак, залишаються високими. У 2011 році захворюваність на туберкульоз, його поширеність та смертність від туберкульозу в Україні становила, відповідно 67,2; 155,3 та 15,3 випадків на 100 тис. населення. За оцінками ВООЗ в Україні мультирезистентну форму мають 16% хворих з новими випадками та 44% хворих з повторними випадками туберкульозу, що на тепер становить  близько 7000 хворих. У країні реєструються випадки майже невиліковного туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю, кількість яких стрімко збільшується. Одночасно із зростаючою епідемією ВІЛ/СНІД, що має тенденцію до генералізації через статевий шлях передачі, швидко зростає і частка пацієнтів із ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ-інфекція (ТБ/ВІЛ), кількість яких у 2011 році становила 13,6% від загального числа хворих з новими випадками туберкульозу. Особливу небезпеку становить поєднання мультирезистентного туберкульозу з ВІЛ-інфекцією серед уразливих до інфікування ВІЛ груп населення. Так, за даними пілотного проекту ВООЗ у Донецькій області (2006 р.) 58% ув’язнених з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ мали мультирезистентну форму туберкульозу.

У зв’язку з цим виникла нагальна потреба у розробці нової Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках, спрямованої на запобігання поширенню туберкульозу.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою розробки нової Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках є  подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу, від ко-інфекції ТВ/ВІЛ, зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.

 

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є:

Конституція України; Закони України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», “Про захист населення від  інфекційних хвороб», «Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках».

 

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному бюджеті головним розпорядником коштів – виконавцям Програми, за рахунок коштів бюджетів Автономної республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Необхідний обсяг фінансування Програми, зокрема з державного бюджету, визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.

 

5. Позиції заінтересованих органів

Проект акта стосується міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які будуть виконавцями Програми, насамперед, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Державної пенітенціарної служби України.

 

6. Регіональний аспект

Проект стосується питання розвитку адміністративно – територіальних одиниць, оскільки облдержадміністрації є співвиконавцями Програми.

 

7. Запобігання корупції
У проекті акта відсутні  правила і процедури,  які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на сайті  Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (https://dssz.gov.ua) для громадського обговорення.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта буде надіслано Спільному представницькому органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільному представницькому органу сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не  є регуляторним  актом.

 

11. Прогноз результатів

 

Виконання Програми дасть змогу досягти Цілей Розвитку Тисячоліття як складової національної довгострокової стратегії розвитку, а саме цілі 6 «Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і  започаткування тенденції до скорочення їх масштабів», знизивши захворюваність та смертність від туберкульозу відповідно до 64,0 та 14,0 випадків на 100 тис. населення.

Реалізація Програми також дасть змогу:

зменшити відсоток хворих на мультирезистентний туберкульоз серед нових випадків захворювання;

забезпечити виліковування 70% хворих з новими випадками туберкульозу;

забезпечити 100 % хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу повноцінним лікуванням;

покращити доступ до лікування уразливих груп населення шляхом впровадження ДОТС стратегії в усіх регіонах України;

знизити кількість хворих з повторним лікуванням та зменшити відсоток хворих, що відірвались від лікування;

запровадити ефективну систему боротьби з туберкульозом у закладах пенітенціарної системи;

стабілізувати рівень смертності від ко-інфекції ТБ/ВІЛ на 10% шляхом  забезпечення мультидисциплінарного підходу надання медичної допомоги пацієнтів з туберкульозом та  ВІЛ-інфекцією;

забезпечити якісне надання медичних послуг на рівні первинної медичної ланки, у тому числі покращити виявлення туберкульозу за допомогою мікроскопії мазка мокротиння;

покращити діагностику звичайного та мультирезистентного туберкульозу у закладах охорони здоров’я та пенітенціарної системи;

зміцнити матеріально-технічне і кадрове забезпечення протитуберкульозної служби, в тому числі профільних кафедр та науково-дослідних інститутів;

інтегрувати діяльність протитуберкульозної служби із діяльністю закладів  первинної та вторинної ланок охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічної служби, покращити взаємодію з зацікавленими сторонами, зокрема органами виконавчої влади (службами внутрішніх справ, виконання покарань, міграції, соціального захисту, ветеринарної служби тощо) щодо профілактики і виявлення туберкульозу;

втілити державну систему моніторингу заходів протидії туберкульозу та забезпечити  роботу державного електронного реєстру хворих на туберкульоз;

здійснити соціальну мобілізацію щодо боротьби зі стигмою та дискримінацією, що пов’язані з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією, налагодити  систему інформування про стан та успіхи боротьби з туберкульозом.

Віце-прем’єр-міністр України, Міністр охорони здоров’я УкраїниР.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від                   2012 р. №

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—2016 роки

Поширення туберкульозу становить загрозу національній безпеці країни, є однією з причин втрати працездатності, здоров’я, причиною інвалідності та смертності населення, свідчить про проблеми бідності, соціальної нерівності та потребує постійного збільшення обсягу видатків з державного бюджету.

Україна посідає друге місце після Російської Федерації серед країн Європейського регіону за показниками захворюваності на туберкульоз.

У 2011 році показники захворюваності на туберкульоз, його поширеності та смертності від нього становили відповідно 67,2; 155,3 і 15,3 випадку на 100 тис. населення. За оцінкою ВООЗ, в Україні на мультирезистентну форму туберкульозу хворіють 16 відсотків осіб, у яких виявлено нові випадки, та налічується 44 відсотки хворих з повторними випадками туберкульозу, що становить близько 7000 хворих.  Реєструються випадки майже невиліковного туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю, кількість яких стрімко збільшується. Особливу небезпеку становить поєднання мультирезистентного туберкульозу з ВІЛ-інфекцією серед уразливих до ВІЛ-інфекції груп населення.

Високий рівень захворюваності та поширення мультирезистентного туберкульозу зумовлений несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням хворих на активну форму туберкульозу, недостатнім фінансуванням, кадровою кризою, недосконалістю лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою мотивацією населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатній доступ уразливих верств населення до медичних послуг.

Світовий досвід свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з туберкульозом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики, своєчасного виявлення та лікування хворих шляхом об’єднання зусиль органів державної влади та громадськості.

Мета Програми

Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації в напрямі зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу.

Шляхи та способи розв’язання проблеми

На сьогодні існує кілька варіантів розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає здійснення закупівлі високовартісного обладнання і препаратів для своєчасного діагностування та лікування хворих на туберкульоз, у тому числі мультирезистентний, та контролю за станом захворювання на туберкульоз із застосуванням механізму контрольованого лікування за коротким курсом під безпосереднім наглядом медичних працівників, адаптованого до національної системи протидії туберкульозу та особливостей його епідемії.

Другий, оптимальний варіант передбачає формування нових елементів системи протидії захворюванню на туберкульоз, зокрема запровадження комплексного підходу до протидії епідемії туберкульозу шляхом підвищення ефективності стратегії, спрямованої на її зупинення.

Зазначена стратегія розроблена ВООЗ та реалізується у країнах, в яких зареєстровано високий рівень захворюваності на туберкульоз (країни Східної Європи, Південно-Східної Азії, Африки, Західно-Тихоокеанського регіону).

Результати реалізації зазначеної стратегії в країнах Прибалтики, Республіці Білорусь, Казахстані, Румунії підтвердили її ефективність та значне зниження рівня захворюваності і смертності від туберкульозу. Так, рівень захворюваності на туберкульоз в Латвії з 2006 по 2010 рік знизився з 62 випадків на 100 тис. населення до 45 випадків, у Казахстані за відповідний період — з 204 до 163 випадків, в Республіці Білорусь — з 53 до 39 випадків, в Румунії — з 155 до 125 випадків на 100 тис. населення.

Розв’язання проблеми можливе шляхом виконання протягом
2012—2016 років таких завдань:

реформування системи надання протитуберкульозної допомоги, зокрема максимальне наближення медичних послуг до хворого, інтеграція надання медичної допомоги, що забезпечить доступ  населення до послуг з діагностики, лікування туберкульозу та догляду за хворими;

утворення відділень для паліативної та хоспісної медицини, лікування хіміорезистентного туберкульозу, розвитку системи амбулаторної допомоги;

розширення можливостей лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу для виявлення всіх випадків захворювання шляхом оптимізації кількості лабораторій першого та третього рівня;

запровадження здійснення протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров’я, місцях довгострокового перебування осіб і проживання хворих на туберкульоз та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів;

удосконалення механізму надання індивідуальної протитуберкульозної допомоги;

безперебійне забезпечення закладів охорони здоров’я, що здійснюють лікування хворих на туберкульоз у стаціонарних та амбулаторних умовах, протитуберкульозними лікарськими засобами, зокрема широке застосування препаратів із фіксованими дозами;

підвищення якості контрольованого лікування туберкульозу через розширення мережі кабінетів контрольованого лікування в закладах охорони здоров’я та впровадження елементів такого лікування в систему первинної медичної допомоги;

забезпечення узгодженого функціонування систем протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу стосовно виявлення випадків захворювання на туберкульоз, своєчасного діагностування мультирезистентного туберкульозу, розширення профілактичного лікування латентної туберкульозної інфекції у осіб, що живуть з
ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

посилення взаємодії і координації діяльності МОЗ, Національної академії медичних наук, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорту, ДПтС та інститутів громадянського суспільства з питань своєчасної діагностики і лікування хворих на туберкульоз, зокрема мультирезистентний, осіб, що належать до груп ризику, у тому числі бездомних осіб та осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, а також організації контрольованого лікування осіб, хворих на активну форму туберкульозу, що звільнилися з місць позбавлення волі;

модернізація системи надання стаціонарної медичної допомоги затриманим за підозрою у вчиненні злочинів та взятим під варту особам, хворим на активну форму туберкульозу;

модернізація системи моніторингу та оцінки виконання Програми, роботи закладів охорони здоров’я на центральному та регіональному рівні, зокрема здійснення підготовки та проведення навчання відповідних фахівців, удосконалення звітно-облікових форм та індикаторів ефективності роботи, забезпечення функціонування електронного реєстру осіб, хворих на туберкульоз;

залучення громадських організацій до активної участі у протидії захворюванню на туберкульоз, забезпечення захисту населення, що має  обмежений доступ до медичної допомоги, формування у суспільстві толерантного ставлення до осіб, хворих на туберкульоз, і ВІЛ-інфікованих осіб та запобігання їх дискримінації в системі закладів охорони здоров’я;

сприяння створенню належних умов для ефективної реалізації потенціалу та розвитку об’єднань громадян, які провадять діяльність у сфері протидії туберкульозу;

удосконалення системи післядипломної освіти у галузі фтизіатрії, обміну досвідом на національному та міжнародному рівні шляхом утворення ресурсних центрів та оновлення програм навчання;

підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання захворюванню на туберкульоз шляхом проведення лекцій, бесід, телепередач, розповсюдження соціальної реклами.

Прогнозовані обсяги фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання та заходи Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

обмежити поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і знизити рівень захворюваності на туберкульоз та смертності від нього відповідно до 64 і 14 випадків на 100 тис. населення;

досягти зниження щороку не менш як на 1 відсоток рівня захворюваності та смертності від туберкульозу;

запобігти поширенню мультирезистентного туберкульозу;

знизити показник частоти переривання лікування до 10 відсотків, довести кількість виявлених із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння випадків захворювання на туберкульоз серед осіб, що вперше захворіли, до 50 відсотків;

удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги, підготовки і перепідготовки медичних працівників з питань профілактики і діагностики туберкульозу та лікування хворих;

забезпечити залучення понад 80 відсотків медичних працівників до навчання за програмами, що відповідають міжнародним стандартам;

забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз;

сформувати систему лабораторного контролю за якістю протитуберкульозних препаратів;

забезпечити повне одужання 70 відсотків хворих, яким вперше встановлено діагноз туберкульозу;

зменшити кількість хворих, що лікуються повторно та перервали курс лікування;

знизити рівень смертності від ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція) на 10 відсотків шляхом застосування мультидисциплінарного підходу до надання медичної допомоги таким хворим.

Обсяг та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів, що передбачаються у державному бюджеті, гранту Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, інших джерел.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявних коштів.

Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—2016 роки

Найменування
завдання

Найменування
показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджети, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1. Удосконалення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний розроблення механізму інтеграції фтизіатричної служби до закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівня надання лікувально-профілактичної допомоги

1

1

1)  реформування системи надання протитуберкульозної допомоги МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр   контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд “Розвиток України”, інститути громадянського суспільства Глобальний фонд

351,53

351,53

розроблення моделі реформування системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз в пілотних регіонах

4

4

4

запровадження зазначеної моделі в інших регіонах

23

9

14

кількість засідань

5

1

1

1

1

1

2) розгляд на засіданнях Національної ради  з питань протидії захворюванню на туберкульоз результатів виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—
2016 роки (далі — Програма)
МОЗ, Держслужба соцзахворювань, інші центральні органи виконавчої влади, інститути громадянського суспільства

—“—

кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

3

3

3) удосконалення нормативно-правової бази з метою забезпечення ефективного функціонування
системи закупівлі протитуберкульозних препаратів, їх раціонального розподілу та моніторингу за використанням
МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань,
Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд “Розвиток України”, інститути громадянського суспільства

—“—

949,03

446,48

176,5

160,62

165,43

кількість затверджених нормативно-правових актів

1

1

підготовка методики розрахунку протитуберкульозних препаратів

1

1

1

1

1

утворення робочої групи для реалізації гранту Глобального фонду

1

1

4) посилення спроможності Всеукраїнського центру  контролю за туберкульозом МОЗ, Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом, благодійний фонд “Розвиток України” Глобальний фонд

5547,68

1530,56

1339,04

1339,04

1339,04

кількість відповідальних за виконання Програми та відповідних  регіональних програм осіб, що проходять навчання,  відсотків

75

75

75

75

75

75

5) підвищення рівня управлінської компетенції осіб,  відповідальних за виконання Програми та відповідних регіональних програм, шляхом організації їх навчання, обміну досвідом на національному та міжнародному рівні МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом, ДПтС,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд “Розвиток України”

—“—

14677,6

2940,18

3890,06

3977,64

3869,72

розроблення та затвердження стратегії розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби

1

1

6) розроблення та затвердження стратегії і плану розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби на центральному та регіональному рівні:
стан забезпеченості лікарями-фтизіатрами та медичними сестрами закладів охорони здоров’я згідно з нормативно-правовими актами, відсотків

95

80

85

90

95

проведення оцінки рівня навантаження фахівців протитуберкульозної служби відповідно до  нормативно-правових актів щодо надання медичної допомоги МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд “Розвиток України”, інститути громадянського суспільства

—“—

53,85

53,85

стан забезпеченості лікарями-лаборантами та лаборантами із середньою освітою закладів охорони здоров’я згідно  з нормативно-правовими актами, відсотків

95

80

85

90

95

внесення змін до штатних нормативів протитуберкульозних закладів та посадових інструкцій фахівців відповідно до  нормативно-правових актів
кількість опрацьованих та затверджених програм

3

3

7) удосконалення навчальних програм з профілактики та лікування туберкульозу у вищих медичних навчальних закладах, закладах післядипломної медичної освіти відповідно до міжнародних стандартів для:тематичних (тренінгових) циклівпередатестаційних циклів МОЗ, МОНмолодьспорт, Національна академія медичних наук, Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом Глобальний фонд

1506,77

1249,73

257,04

утворення ресурсного (тренінгового) центру

1

1

8) удосконалення системи післядипломної освіти з питань фтизіатрії, обміну досвідом на національному та міжнародному рівні шляхом утворення ресурсних центрів та оновлення  програм навчання МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд “Розвиток України”

—“—

1524,8

644,8

376

304

200

розроблення та узгодження плану проведення та тематики навчальних заходів для фахівців протитуберкульозної служби

1

1

1

1

1

розроблення та впровадження системи моніторингу використання набутих знань

1

1

наявність уніфікованої бази даних для проведення тренінгів та  підготовки фахівців протитуберкульозної служби, які пройшли навчання

1

1

9) проведення навчання медичних працівників протитуберкульозних закладів з питань лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд “Розвиток України ”, інститути громадянського суспільства

—“—

2404,96

1472,76

932,2

кількість медичних працівників, що пройшли навчання з питань лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз

2150

175

900

360

360

360

кількість лікарів первинної ланки, які пройшли навчання з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу

13890

2830

4070

2330

2330

2330

10) проведення навчальних семінарів для лікарів первинної ланки, психологів та соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд “Розвиток України ”, інститути громадянського суспільства Глобальний фонд

675,5

675,5

кількість психологів та соціальних працівників, які пройшли навчання з питань надання інтегрованої допомоги

930

60

120

180

240

330

кількість закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, які укомплектовані майном відповідно до табеля оснащення

741

150

250

500

741

11) оснащення закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, відповідно до табеля оснащення Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

кількість закладів охорони здоров’я, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, відсотків

95

25

50

75

80

95

12) приведення у відповідність із санітарними та будівельними нормами закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на туберкульоз             —“—

—“—

—“—

кількість відділень для лікування хворих на туберкульоз, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію та взяття під варту

27

12

15

27

27

27

13) утворення та забезпечення функціонування відділень та/або палат для лікування хворих на туберкульоз, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію та взяття під варту Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, МОЗ, Держслужба соцзахворювань

—“—

—“—

утворення Національної референс-лабораторії

1

1

14) утворення Національної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ при Всеукраїнському центрі з контролю за туберкульозом МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом, благодійний фонд “Розвиток України ”, інститути громадянського суспільства Глобальний фонд

100,96

36,7

64,26

кількість лабораторій першого рівня, в тому числі   відомчих лабораторій ДПтС, які включені до системи контролю якості, відсотків

100

50

60

75

85

100

15) забезпечення впровадження системи контролю якості у лабораторіях першого —   третього рівня незалежно від підпорядкування з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд “Розвиток України ” Глобальний фонд

43025,41

40562,78

324,8

1058,33

1079,5

кількість  лабораторій другого рівня, які включені до системи контролю якості, відсотків

100

25

42

70

85

100

кількість  лабораторій третього  рівня, в тому числі  відомчих лабораторій ДПтС, які включені до системи контролю якості, відсотків

100

100

100

100

100

100

кількість лабораторій
першого —  третього   рівня, які відповідають діючим стандартам, відсотків

100

60

70

80

100

100

16)  забезпечення обслуговування обладнання в лабораторіях з бактеріологічної діагностики туберкульозу згідно із стандартами Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

2. Удосконалення системи моніторингу та оцінки результатів виконання Програми кількість регіональних відділів моніторингу і оцінки, що функціонують

27

5

15

27

27

27

1) утворення відділів моніторингу і оцінки заходів  протидії захворюванню на туберкульоз у протитуберкульозних закладах МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом, Центр статистики МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд “Розвиток України ” Глобальний фонд

182,73

111,46

71,28

підготовка нормативно-правових актів з питань діяльності регіональних відділів моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз

2

2

створення та забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз на національному та регіональному рівні

1

1

2) забезпечення функціонування системи обліку та звітності, включно з лабораторною мережею з мікробіологічної діагностики туберкульозу, відповідно до міжнародних стандартів (враховуючи МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом, Центр статистики МОЗ, Державний комітет статистики, Рада міністрів Автономної Республіки

—“—

2951,2

1350,47

643,46

662,76

294,51

електронного реєстру хворих на туберкульоз, що надходять від установ ДПтС

25

10

15

обліково-звітні форми та впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз) у  міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд “Розвиток України ”, інститути громадянського суспільства
приведення  обліково-звітних форм документації у відповідність з міжнародними стандартами

1

1

кількість регіонів, у які  здійснено моніторингові візити представників  центральних органів виконавчої влади

27

27

27

27

27

27

3) розроблення та впровадження системи моніторингових візитів для забезпечення надання  допомоги на місцях та контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері протидії туберкульозу Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, ДПтС,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інститути громадянського суспільства
Глобальний фонд

3112,77

965,83

718,47

666,25

762,22

кількість регіонів, у які  здійснено моніторингові візити представників центрального апарату ДПтС

10

10

10

10

10

10

розроблення та затвердження алгоритмів проведення моніторингових візитів

1

1

кількість регіонів, які охоплені моніторинговими візитами, відсотків

75

75

75

75

75

75

4) забезпечення проведення моніторингових візитів фахівцями регіонального рівня для надання технічної допомоги відповідальним за виконання районних програм з протидії туберкульозу Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд “Розвиток України ”

—“—

12060,15

3217,57

3886,44

4956,14

кількість регіонів, персонал медичних закладів яких пройшов навчання

27

27

27

27

27

27

5) проведення навчання фахівців з питань моніторингу і оцінки  результатів заходів з протидії захворюванню на туберкульоз Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд “Розвиток України”

—“—

1388,68

646

365,85

376,83

3. Організація  діяльності з виявлення і діагностики туберкульозу кількість випадків туберкульозу, виявлених методом мікроскопії мокротиння в закладах первинної медико-санітарної допомоги, відсотків

4,5

2,5

3

3

4

4,5

1) забезпечення виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням до лікувально-профілактичного закладу методом мікроскопії мазка мокротиння та закупівлі  витратних матеріалів  для діагностики туберкульозу Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

кількість хворих на туберкульоз, яким проведено діагностику методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверде поживне середовище, відсотків

95

95

95

95

95

95

2) проведення закупівлі обладнання та витратних матеріалів для діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверде поживне середовище МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна академія медичних наук державний бюджет,
у тому числі:

23 064,26

210,59

5 779,14

5 594,63

5 836,8

5 643,1

закупівля  шаф біологічної безпеки для: МОЗ

16 217

4 565,1

3 839,8

3 889,8

3 922,3

МОЗ

27

6

7

7

7

ДПтС

10

3

3

3

1

закупівля центрифуг для:
МОЗ

24

6

6

6

6

Національна академія медичних наук

416,41

111,91

149,7

43

111,8

ДПтС

8

2

2

2

2

закупівля сухожарових шаф для:
МОЗ

27

6

7

7

7

ДПтС

10

2

2

2

2

ДПтС

6 430,85

210,59

1 102,13

1 605,13

1 904

1 609

закупівля автоклавів для:
МОЗ

27

6

7

7

7

Національної академії медичних наук

3

1

2

ДПтС

10

3

1

3

3

закупівля холодильників для: Глобальний фонд

5922,25

2284,8

1188,55

1212,32

1236,57

МОЗ

81

20

20

20

21

Національної академії медичних наук

2

1

1

ДПтС

22

5

5

5

7

закупівля аквадистиляторів для:
МОЗ

54

13

13

14

Національної академії медичних наук

2

2

14

закупівля іншого обладнання
кількість хворих на туберкульоз першої — третьої категорії, яким проведено діагностику  методом посіву на рідке поживне середовище, відсотків

80

45

55

65

70

80

3) проведення закупівлі витратних матеріалів для діагностики хворих на туберкульоз  першої — третьої категорії, в тому числі мультирезистентний, методом посіву на рідке поживне середовище (у тому числі хворих, які лікуються в закладах охорони здоров’я ДПтС) МОЗ, Національна академія медичних наук, ДПтС, благодійний фонд “Розвиток України” державний бюджет,
у тому числі:

118107,48

20 301,01

24 252,38

24 644,53

24 252,38

24 657,18

кількість хворих на туберкульоз першої — третьої категорії з числа осіб, позбавлених волі, яким проведено діагностику методом посіву на рідке поживне середовище в комунальних закладах охорони здоров’я

6000

1200

1200

1200

1200

1200

МОЗ

98704,19

17 835,05

20 033,86

20 400,71

20 033,86

20 400,71

Національна академія медичних наук

9205,14

914,86

2059,92

2085,22

2059,92

2085,22

ДПтС

10198,15

1 551,1

2 158,6

2 158,6

2 158,6

2 171,25

Глобальний фонд

14849,52

14849,52

рівень охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням, відсотків

100

95

100

100

100

100

4) забезпечення проведення діагностики та моніторингу ефективності лікування за допомогою рентгенологічного та інших методів обстеження, зокрема закупівля: МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС державний бюджет,
у тому числі:

94850

21 100

21 100

23 700

28 950

закупівля обладнання: відповідного обладнання МОЗ

93150

21 100

21 100

22 850

28 100

закупівля обладнання для МОЗ:
апарати цифрові флюорографічні стаціонарні

54

13

13

13

15

рентгенологічні стаціонарні діагностичні комплекси на три робочих місця

27

6

6

6

9

відеоторакоскопи

18

4

4

5

5

відеобронхоскопи

27

6

6

7

8

закупівля відеобронхоскопів для Національної академії медичних наук

1

1

Національна академія медичних наук

1700

850

850

рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

кількість дітей віком від чотирьох  до 14 років, які охоплені туберкулінодіаг-ностикою, відсотків

98

90

92

95

98

98

5) здійснення туберкулінодіагностики               —“—

—“—

—“—

4. Лікування та профілактика туберкульозу кількість випадків успішного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу, відсотків

80

60

65

70

75

80

1) забезпечення доступу до профілактики та лікування хворих на туберкульоз
першої — третьої категорії за стандартними схемами, зокрема закупівля необхідної кількості протитуберкульозних препаратів першого та другого ряду
МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міноборони, ДПтС, благодійний фонд “Розвиток України” державний бюджет,
у тому числі:

100 174,62

18 416,74

20 439,47

20 439,47

20 439,47

20 439,47

МОЗ

81963,7

16 392,74

16 392,74

16 392,74

16 392,74

16 392,74

кількість осіб, які пройшли повний курс хіміопрофілактики ізоніазидом, відсотків

90

60

70

80

90

90

Національна академія медичних наук

1 059,3

211,86

211,86

211,86

211,86

211,86

кількість випадків успішного лікування  нових випадків мультирезистентного туберкульозу, відсотків

65

35

40

45

55

65

ДПтС

17040,92

1 790

3 812,73

3 812,73

3 812,73

3 812,73

Міноборони

110,7

22,14

22,14

22,14

22,14

22,14

Глобальний фонд

114225,74

7329,16

32752,84

66814,57

7329,16

Разом

214 400,36

25 745,9

53 192,31

87 254,04

27 768,63

20 439,47

кількість протитуберкульозних закладів, у яких обсяг видатків на патогенетичне лікування відповідає розрахунковим потребам, відсотків

95

25

50

85

95

95

2) забезпечення доступу хворих на туберкульоз до патогенетичного лікування Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість вилікуваних хворих першої, другої і четвертої категорії за допомогою хірургічних методів з числа тих, яким було проведено оперативне втручання, відсотків

90

75

80

85

90

90

3) забезпечення доступу до хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень та позалегеневий туберкульоз першої, другої і четвертої  категорії

—“—

кількість протитуберкульозних закладів, у яких обсяг видатків на харчування відповідає нормативному, відсотків

95

25

50

85

95

95

4) забезпечення повноцінного харчування хворих на туберкульоз, які лікуються стаціонарно

—“—

кількість хворих серед затриманих та ув’язнених осіб, які не перервали лікування, відсотків

85

60

70

75

80

85

5) формування і забезпечення функціонування системи безперервного лікування затриманих та ув’язнених осіб, що хворіють на туберкульоз, за участю МОЗ, МВС та ДПтС МОЗ, МВС, ДПтС, благодійний фонд “Розвиток України”, інститути громадянського суспільства Глобальний фонд

1200

1200

кількість хворих на туберкульоз першої — четвертої  категорії, які пройшли контрольоване лікування на амбулаторному етапі, відсотків

90

70

75

80

85

90

6) організація роботи кабінетів контрольованого лікування у лікувально-профілактичних закладах та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз
першої — четвертої  категорії
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інститути громадянського суспільства місцевий бюджет

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

Глобальний фонд

12416,42

2142

3534,3

4467,68

2272,45

кількість осіб, що  перервали лікування з числа тих, у яких виявлені нові випадки легеневого туберкульозу, відсотків

5

7

6,8

6,5

6

5

7) забезпечення безперервного лікування хворих на туберкульоз  на амбулаторному етапі Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд “Розвиток України”, інститути громадянського суспільства

—“—

54136,55

11961,63

13024,57

15290,93

13859,41

5. Протидія  поширенню мультирезистентно-го туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю безперервне постачання протитуберкульозних препаратів до протитуберкульозних закладів з метою запобігання  поширенню мультирезистентного туберкульозу

30

30

30

30

30

30

1) запобігання збільшенню кількості випадків мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю шляхом безперебійного постачання протитуберкульозних препаратів МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Міноборони, Національна академія медичних наук, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість протитуберкульозних закладів у  регіоніах, у яких утворені відділення для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз відповідно до потреби у стаціонарному лікуванні

27

12

15

20

27

27

2) утворення відділень для стаціонарного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд “Розвиток України”, ДПтС, інститути громадянського суспільства місцевий бюджет

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

Глобальний фонд

22170,46

1142,4

6597,36

6795,28

7635,42

кількість протитуберкульозних закладів у  регіонах, у яких утворені відділення для надання паліативної допомоги

27

5

15

20

25

27

3) утворення відділень (палат) для паліативного лікування хворих на туберкульоз Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інститути громадянського суспільства, МОЗ, Мінсоцполітики місцевий бюджет

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

забезпечення необхідними препаратами протитуберкульозних закладів для надання паліативної допомоги відповідно до потреби, відсотків

100

80

80

80

90

100

4) забезпечення надання хоспісної та паліативної допомоги хворим на туберкульоз Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інститути громадянського суспільства, МОЗ, Мінсоцполітики

—“—

—“—

проведення соціологічного дослідження

1

1

5) виявлення соціальних чинників, що сприяють розповсюдженню мультирезистентного туберкульозу та зменшення їх впливу Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом, благодійний фонд “Розвиток України”, інститути громадянського суспільства
кількість хворих на мультирезистентний туберкульоз, що отримують соціальну допомогу, відсотків

80

50

60

70

80

80

6)  формування прихильності до лікування у хворих на мультирезистентний туберкульоз шляхом надання соціальної допомоги Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд “Розвиток України”, інститути громадянського суспільства місцевий бюджет

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

розроблення проекту нормативно-правового акта щодо ведення осіб, які перебували в контакті з особами, хворими на мультирезистентний туберкульоз

1

1

7) удосконалення механізму  ведення осіб, які перебували в контакті з хворими на мультирезистентний туберкульоз відповідно до міжнародних рекомендацій Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом
кількість лабораторій другого та  третього рівня, які здійснюють швидку діагностику туберкульозу

162

41

76

108

133

162

8) запровадження інноваційних методів швидкої діагностики туберкульозу, в тому числі мультирезистентного, у лабораторіях  другого та третього рівня молекулярно-генетичними методами, закупівля обладнання та витратних матеріалів МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, ДПтС, благодійний фонд “Розвиток України” державний бюджет,
у тому числі:

32766,37

1852,99

9826,44

10474,79

10612,14

облаштування відповідним обладнанням лабораторій: МОЗ

28160,2

9137,05

9255,4

9767,75

МОЗ

21

7

7

7

Національної академії медичних наук

1

1

Національна академія медичних наук

2361,17

1852,99

169,39

169,39

169,39

ДПтС

5

1

1

1

2

ДПтС

2245

520

1050

675

Глобальний фонд

43231,27

40768,63

324,8

1058,33

1079,5

кількість хворих на туберкульоз  першої категорії, яким проведено діагностику за допомогою молекулярно-генетичних методів, відсотків

98

20

40

70

98

Разом

75997,64

40768,45

2177,98

10884,78

11554,29

10612,14

кількість хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу, які розпочали лікування відповідно до затверджених схем та забезпечені протитуберкульозними препаратами другого ряду, відсотків

100

70

75

85

90

90

9) розширення доступу до ефективного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, зокрема закупівля необхідної кількості протитуберкульозних препаратів другого ряду МОЗ, Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом, благодійний фонд “Розвиток України” державний бюджет,
у тому числі:

861 295,68

159 018,09

167 881,89

170 732,2

176 908,2

186 755,3

МОЗ

728634,8

141 553,01

146 770,59

146 770,4

146 770,4

146 770,4

Національна академія медичних наук

27 797,98

4 681,1

5 779,2

5 779,2

5 779,2

5 779,2

ДПтС

104 862,9

12 783,9

15 332,1

18 182,6

24 358,6

34 205,7

рівень забезпечення препаратами для лікування побічних реакцій відповідно до потреби, відсотків 10) лікування побічних реакцій із застосуванням посимптомних препаратів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
розроблення та затвердження рекомендацій щодо хірургічного лікування

1

1

11) удосконалення підходів  до хірургічного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз відповідно до міжнародних рекомендацій МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань, інститути громадянського суспільства
кількість закладів первинної лікувально-профілактичної допомоги, що відповідають вимогам інфекційного контролю, відсотків

90

50

60

70

80

90

12) забезпечення дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу у: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість медичних працівників, які захворіли на  туберкульоз (на 10 тис. осіб)

2

6

5

4

3

2

закладах первинної лікувально-профілактичної допомоги
кількість протитуберкульозних закладів, що відповідають вимогам інфекційного контролю, в тому числі оснащені засобами інженерного контролю, відсотків

90

50

60

70

80

90

протитуберкульозних закладах шляхом впровадження інженерного контролю та здійснення заходів біобезпеки в лабораторіях мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд “Розвиток України” місцевий бюджет

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

Глобальний фонд

74,18

74,18

кількість протитуберкульозних закладів, що забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання

400

130

230

250

350

400

13) забезпечення протитуберкульозних закладів дезінфекційними камерами та дезінфекційними засобами, бактерицидними ультрафіолетовими випромінювачами, установками для утилізації медичних відходів, засобами індивідуального захисту працівників протитуберкульозних закладів залежно від  рівня небезпеки робочого місця, у тому числі у місцях позбавлення волі МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд “Розвиток України” державний бюджет

6220

1600

1700

1700

1220

кількість туберкульозних лікарень ДПтС, у яких утворено відділення для хворих на мультирезистентний туберкульоз відповідно до вимог інфекційного контролю

9

1

2

3

3

місцевий бюджет

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

Глобальний фонд

4173,14

417,64

873,94

1400,79

1480,77

кількість медичних працівників, які пройшли навчання з інфекційного контролю, відсотків

100

30

50

70

85

100

14) організація навчання з інфекційного контролю щодо туберкульозу на національному та регіональному рівні МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, МВС, благодійний фонд “Розвиток України”

—“—

1056,37

535,67

269,89

123,55

127,26

кількість проведених досліджень щодо стійкості до протитуберкульозних препаратів

1

1

15) забезпечення удосконалення організації епідеміологічного нагляду за хіміорезистентним туберкульозом, включаючи нагляд за стійкістю мікобактерії туберкульозу до протитуберкульозних препаратів другого ряду МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, інститути громадянського суспільства інститути громадянсь-кого суспільства

2000

2000

кількість регіонів, у яких налагоджена система надання соціально-психологічної допомоги вразливим групам населення за участю громадських організацій

27

20

27

27

27

27

16) залучення громадських організацій до роботи з групами ризику щодо захворювання на туберкульоз Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Держмолодьспорт, інститути громадянського суспільства
кількість регіонів, у яких неурядові громадські організації співпрацюють із протитуберкульозними закладами

27

20

27

27

27

27

17) поліпшення доступу до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення за участю громадських організацій Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінсоцполітики, інститути громадянського суспільства
6. Здійснення заходів протидії  захворюванню на  ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ- інфекцію/СНІД) забезпечення   виконання плану спільних заходів протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ- інфекцію/СНІД) на центральному та регіональному рівні

28

28

28

28

28

28

1) розроблення порядку координації та виконання плану спільних заходів щодо протидії захворюванню на
ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) на 2012—2016 роки на центральному та регіональному рівні, включаючи профілактику, діагностику, ведення хворого на    ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), моніторинг і оцінка спільних заходів згідно з міжнародними рекомендаціями
МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Центр профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/ СНІДу Глобальний фонд

474,78

96,32

145,66

78,28

154,53

розроблення індикаторних показників

1

1

2) розроблення та затвердження індикаторних показників оцінки спільної діяльності протидії ко-інфекції  (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) із зменшенням розповсюдження  зазначеної інфекції МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Центр профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/ СНІДу

—”—

1331,34

340,54

320,55

330,17

340,07

кількість хворих, що проходять профілактичне лікування котримоксазолом відповідно до потреби, відсотків

100

75

80

95

100

100

3) забезпечення доступу хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) до лікування опортуністичних інфекцій Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Центр профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/ СНІДу
кількість хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), які проходять антиретровірусну терапію, відсотків

95

70

80

90

95

95

4) забезпечення доступу хворих на  ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)  до антиретровірусної терапії МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Центр профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/ СНІДу

—“—

48,96

48,96

кількість хворих на туберкульоз першої —четвертої  категорії, що пройшли тестування на ВІЛ-інфекцію, відсотків

98

80

95

98

98

98

5) забезпечення обов’язкового проведення до- і післятестового консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд “Розвиток України” Глобальний фонд

192060,79

7696,36

33021,39

67079,32

84263,72

кількість медичних та соціальних працівників, що пройшли навчання з питань надання інтегрованої допомоги

930

60

120

180

240

330

6) розроблення та впровадження механізму надання інтегрованої допомоги хворим на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), хворих з потрійною патологією (туберкульоз, ВІЛ-інфекція, наркоманія) МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Центр профілактики та лікування СНІДу, Всеукраїнський центр  контролю за туберкульозом, благодійний фонд “Розвиток України”, інститути громадянського суспільства
кількість регіонів, у яких впроваджено механізм надання інтегрованої допомоги

27

5

10

15

20

27

7. Створення сприятливого соціального середовища для діяльності інститутів громадянського суспільства, спрямованої на подолання епідемії туберкульозу звіт про проведення дослідження

2

1

1

1) визначення рівня обізнаності населення з питань протидії захворюванню на туберкульоз МОЗ, Держслужба соцзахворювань, інститут стратегічних досліджень, благодійний фонд “Розвиток України”

—“—

1544,54

554,59

989,95

Національна стратегія інформаційної кампанії з питань протидії  захворюванню на туберкульоз

1

1

2) розроблення Національної стратегії інформаційної кампанії з питань протидії  захворюванню на туберкульоз МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, інститут стратегічних досліджень, благодійний фонд “Розвиток України”, інститути громадянського суспільства

—“—

11325,24

3592,34

2683,87

3401,56

1647,47

кількість регіонів, у  яких розроблено та затверджено регіональний план заходів з інформування та залучення населення до протидії захворюванню на туберкульоз  на регіональних радах протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

27

27

27

27

27

27

3) розроблення та впровадження Національного і регіонального планів заходів з інформування та залучення населення  до заходів з  профілактики захворювання на туберкульоз Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Держслужба соцзахворювань, інститут стратегічних досліджень, благодійний фонд “Розвиток України”, інститути громадянського суспільства

—“—

8352,47

4828,14

1534,57

1457,06

532,71

кількість регіонів,  у яких виконуються регіональні плани заходів з інформування населення щодо  протидії  захворюванню на туберкульоз

27

3

10

15

20

27

кількість регіонів, у  яких організовано проведення навчання

27

15

18

24

27

4) організація навчання працівників органів місцевого самоврядування, соціальних працівників, волонтерів, медичних, патронажних сестер, представників бізнесу, консультування населення з метою зміни поведінки та формування свідомого ставлення до профілактики і лікування туберкульозу Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд “Розвиток України”, інститути громадянського суспільства Глобальний фонд

5020,84

2792,18

721,04

742,67

764,95

8. Проведення досліджень в рамках виконання Програми кількість наукових досліджень

2

1

1

1) визначення ефективності заходів Програми шляхом проведення експертної оцінки Національна академія медичних наук, МОЗ, Держслужба соцзахворювань, благодійний фонд “Розвиток України”

—“—

8155,25

3787,98

1546,87

1775,07

1045,33

Разом за Програмою

1830762,17

364245,7

353881,43

439566,46

394791,39

278277,19

державний бюджет:

1236478,4

199546,43

241305,87

254037,27

263311,64

278277,19

у тому числі
МОЗ

1046829,89

175780,8

208862,29

217640,7

219192,2

225353,9

Національна академія медичних наук

42539,99

5807,9

10015,88

8395,37

9113,37

9207,47

ДПтС

146997,82

17935,59

22405,56

27979,06

34983,93

43693,68

Міноборони

110,7

22,14

22,14

22,14

22,14

22,14

Глобальний фонд

592283,77

162699,27

112575,56

185529,19

131479,75

інші джерела

2000

2000

________________________________

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—2016 роки

Найменування
завдання

Найменування
показника

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

1. Удосконалення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний розроблення механізму інтеграції фтизіатричної служби до закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівня надання лікувально-профілактичної допомоги

1

1

розроблення моделі реформування системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз в пілотних регіонах

4

4

4

запровадження зазначеної моделі в інших регіонах

23

9

14

кількість засідань Національної ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз

5

1

1

1

1

1

кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

3

3

кількість затверджених нормативно-правових актів

1

1

підготовка методики розрахунку протитуберкульозних препаратів

1

1

1

1

1

утворення робочої групи для реалізації гранту Глобального фонду

1

1

кількість відповідальних за виконання Програми та відповідних регіональних програм осіб, що проходять навчання, відсотків

75

75

75

75

75

75

розроблення та затвердження стратегії розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби

1

1

стан забезпеченості лікарями-фтизіатрами та медичними сестрами закладів охорони здоров’я згідно з нормативно-правовими актами, відсотків

95

80

85

90

95

стан забезпеченості лікарями-лаборантами та лаборантами із середньою освітою закладів охорони здоров’я згідно з нормативно-правовими актами, відсотків

95

80

85

90

95

кількість опрацьованих та затверджених програм

3

3

утворення ресурсного (тренінгового) центру

1

1

розроблення та узгодження плану проведення та тематики навчальних заходів для фахівців протитуберкульозної служби

1

1

1

1

1

розроблення та впровадження системи моніторингу використання набутих знань

1

1

наявність уніфікованої бази даних для проведення тренінгів та підготовки фахівців протитуберкульозної служби, які пройшли навчання

1

1

кількість медичних працівників, що пройшли навчання з питань лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз

2150

175

900

360

360

360

кількість лікарів первинної ланки, які пройшли навчання з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу

13890

2830

4070

2330

2330

2330

кількість психологів та соціальних працівників, які пройшли навчання з питань надання інтегрованої допомоги

930

60

120

180

240

330

кількість закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, які укомплектовані майном відповідно до табеля оснащення

741

150

250

500

741

кількість закладів охорони здоров’я, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, відсотків

95

25

50

75

80

95

кількість відділень для лікування хворих на туберкульоз, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію та взяття під варту

27

12

15

27

27

27

утворення Національної референс-лабораторії

1

1

кількість лабораторій першого рівня, в тому числі відомчих лабораторій ДПтС, які включені до системи контролю якості, відсотків

100

50

60

75

85

100

кількість лабораторій другого рівня, які включені до системи контролю якості, відсотків

100

25

42

70

85

100

кількість лабораторій третього  рівня, в тому числі відомчих лабораторій ДПтС, які включені до системи контролю якості, відсотків

100

100

100

100

100

100

кількість лабораторій
першого — третього рівня, які відповідають діючим стандартам, відсотків

100

60

70

80

100

100

2. Удосконалення системи моніторингу та оцінки результатів виконання Програми кількість регіональних відділів моніторингу і оцінки, що функціонують

27

5

15

27

27

27

підготовка нормативно-правових актів з питань діяльності регіональних відділів моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз

2

2

створення та забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз на національному та регіональному рівні

1

1

електронного реєстру хворих на туберкульоз, що надходять від установ ДПтС

25

10

15

приведення обліково-звітних форм документації у відповідність з міжнародними стандартами

1

1

кількість регіонів, у які здійснено моніторингові візити представників центральних органів виконавчої влади

27

27

27

27

27

27

кількість регіонів, у які здійснено моніторингові візити представників центрального апарату ДПтС

10

10

10

10

10

10

розроблення та затвердження алгоритмів проведення моніторингових візитів

1

1

кількість регіонів, які охоплені моніторинговими візитами, відсотків

75

75

75

75

75

75

кількість регіонів, персонал медичних закладів яких пройшов навчання

27

27

27

27

27

27

3. Організація діяльності з виявлення і діагностики туберкульозу кількість випадків туберкульозу, виявлених методом мікроскопії мокротиння в закладах первинної медико-санітарної допомоги, відсотків

4,5

2,5

3

3

4

4,5

кількість хворих на туберкульоз, яким проведено діагностику методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверде поживне середовище, відсотків

95

95

95

95

95

95

закупівля шаф біологічної безпеки для:
МОЗ

27

6

7

7

7

ДПтС

10

3

3

3

1

закупівля центрифуг для:
МОЗ

24

6

6

6

6

ДПтС

8

2

2

2

2

закупівля сухожарових шаф для:
МОЗ

27

6

7

7

7

ДПтС

10

2

2

2

2

закупівля автоклавів для:
МОЗ

27

6

7

7

7

Національної академії медичних наук

3

1

2

ДПтС

10

3

1

3

3

закупівля холодильників для:
МОЗ

81

20

20

20

21

Національної академії медичних наук

2

1

1

ДПтС

22

5

5

5

7

закупівля аквадистиляторів для:
МОЗ

54

13

13

14

Національної академії медичних наук

2

2

14

кількість хворих на туберкульоз
першої — третьої категорії, яким проведено діагностику методом посіву на рідке поживне середовище, відсотків

80

45

55

65

70

80

кількість хворих на туберкульоз
першої — третьої категорії з числа осіб, позбавлених волі, яким проведено діагностику методом посіву на рідке поживне середовище в комунальних закладах охорони здоров’я

6000

1200

1200

1200

1200

1200

рівень охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням, відсотків

100

95

100

100

100

100

закупівля обладнання для МОЗ:
апарати цифрові флюорографічні стаціонарні

54

13

13

13

15

рентгенологічні стаціонарні діагностичні комплекси на три робочих місця

27

6

6

6

9

відеоторакоскопи

18

4

4

5

5

відеобронхоскопи

27

6

6

7

8

закупівля відеобронхоскопів для Національної академії медичних наук

2

1

1

кількість дітей віком від чотирьох до 14 років, які охоплені туберкулінодіаг-ностикою, відсотків

98

90

92

95

98

98

4. Лікування та профілактика туберкульозу кількість випадків успішного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу, відсотків

80

60

65

70

75

80

кількість осіб, які пройшли повний курс хіміопрофілактики ізоніазидом, відсотків

90

60

70

80

90

90

кількість випадків успішного лікування нових випадків мультирезистентного туберкульозу, відсотків

65

35

40

45

55

65

кількість протитуберкульозних закладів, у яких обсяг видатків на патогенетичне лікування відповідає розрахунковим потребам, відсотків

95

25

50

85

95

95

кількість вилікуваних хворих першої, другої і четвертої категорії за допомогою хірургічних методів з числа тих, яким було проведено оперативне втручання, відсотків

90

75

80

85

90

90

кількість протитуберкульозних закладів, у яких обсяг видатків на харчування відповідає нормативному, відсотків

95

25

50

85

95

95

кількість хворих серед затриманих та ув’язнених осіб, які не перервали лікування, відсотків

85

60

70

75

80

85

кількість хворих на туберкульоз
першої — четвертої категорії, які пройшли контрольоване лікування на амбулаторному етапі, відсотків

90

70

75

80

85

90

кількість осіб, що перервали лікування з числа тих, у яких виявлені нові випадки легеневого туберкульозу, відсотків

5

7

6,8

6,5

6

5

5. Протидія поширенню мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю безперервне постачання протитуберкульозних препаратів до усіх протитуберкульозних закладів з метою запобігання поширенню мультирезистентного туберкульозу

30

30

30

30

30

30

кількість протитуберкульозних закладів у регіоніах, у яких утворені відділення для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз відповідно до потреби у стаціонарному лікуванні

27

12

15

20

27

27

кількість протитуберкульозних закладів у регіонах, у яких утворені відділення для надання паліативної допомоги

27

5

15

20

25

27

забезпечення необхідними препаратами протитуберкульозних закладів для надання паліативної допомоги відповідно до потреби, відсотків

100

80

80

80

90

100

проведення соціологічного дослідження

1

1

кількість хворих на мультирезистентний туберкульоз, що отримують соціальну допомогу, відсотків

80

50

60

70

80

80

розроблення проекту нормативно-правового акта щодо ведення осіб, які перебували в контакті з особами, хворими на мультирезистентний туберкульоз

1

1

кількість лабораторій другого та третього рівня, які здійснюють швидку діагностику туберкульозу

162

41

76

108

133

162

облаштування відповідним обладнанням лабораторій:
МОЗ

21

7

7

7

Національної академії медичних наук

1

1

ДПтС

5

1

1

1

2

кількість хворих на туберкульоз першої категорії, яким проведено діагностику за допомогою молекулярно-генетичних методів, відсотків

98

20

40

70

98

кількість хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу, які розпочали лікування відповідно до затверджених схем та забезпечені протитуберкульозними препаратами другого ряду, відсотків

100

70

75

85

90

90

рівень забезпечення препаратами для лікування побічних реакцій відповідно до потреби, відсотків
розроблення та затвердження рекомендацій щодо хірургічного лікування

1

1

кількість закладів первинної лікувально-профілактичної допомоги, що відповідають вимогам інфекційного контролю, відсотків

90

50

60

70

80

90

кількість медичних працівників, які захворіли на туберкульоз (на 10 тис. осіб)

2

6

5

4

3

2

кількість протитуберкульозних закладів, що відповідають вимогам інфекційного контролю, в тому числі оснащені засобами інженерного контролю, відсотків

90

50

60

70

80

90

кількість протитуберкульозних закладів, що забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання

400

130

230

250

350

400

кількість туберкульозних лікарень ДПтС, у яких утворено відділення для хворих на мультирезистентний туберкульоз відповідно до вимог інфекційного контролю

9

1

2

3

3

кількість медичних працівників, які пройшли навчання з інфекційного контролю, відсотків

100

30

50

70

85

100

кількість проведених досліджень щодо стійкості до протитуберкульозних препаратів

1

1

кількість регіонів, у яких налагоджена система надання соціально-психологічної допомоги вразливим групам населення за участю громадських організацій

27

20

27

27

27

27

кількість регіонів, у яких неурядові громадські організації співпрацюють із протитуберкульозними закладами

27

20

27

27

27

27

6. Здійснення заходів протидії захворюванням на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД забезпечення виконання плану спільних заходів протидії захворюванню на
ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ- інфекція/СНІД) на центральному та регіональному рівні

28

28

28

28

28

28

розроблення індикаторних показників

1

1

кількість хворих, що проходять профілактичне лікування котримоксазолом відповідно до потреби, відсотків

100

75

80

95

100

100

кількість хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), які проходять антиретровірусну терапію, відсотків

95

70

80

90

95

95

кількість хворих на туберкульоз
першої — четвертої категорії, що пройшли тестування на ВІЛ-інфекцію, відсотків

98

80

95

98

98

98

кількість медичних та соціальних працівників, що пройшли навчання з питань надання інтегрованої допомоги

930

60

120

180

240

330

кількість регіонів, у яких впроваджено механізм надання інтегрованої допомоги

27

5

10

15

20

27

7. Створення сприятливого соціального середовища для діяльності інститутів громадянського суспільства, спрямованої на подолання епідемії туберкульозу звіт про проведення дослідження

2

1

1

Національна стратегія інформаційної кампанії з питань протидії захворюванню на туберкульоз

1

1

кількість регіонів, у яких розроблено та затверджено регіональний план заходів з інформування та залучення населення до протидії захворюванню на туберкульоз на регіональних радах протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

27

27

27

27

27

27

кількість регіонів, у яких виконуються регіональні плани заходів з інформування населення щодо протидії захворюванню на туберкульоз

27

3

10

15

20

27

кількість регіонів, у яких організовано проведення навчання

27

15

18

24

27

8. Проведення досліджень в рамках виконання Програми кількість наукових досліджень

2

1

1

_________________________

Підготувала +Марія Морозова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ