Законодательство

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з медичної практики”

19/10/2012

ПОВІДОМЛЕННЯ

на публічне обговорення виноситься

проект проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з медичної практики”

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, дотримання вимог абзацу другого пункту 12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996, на офіційному веб-сайті МОЗ України розміщено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з медичної практики” (далі – Проект закону).

Проект закону розроблено на виконання Конституції України та Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Прийняття Проекту закону сприятиме забезпеченню прав і безпеки пацієнтів, удосконаленню медичного обслуговування суб’єктами господарювання, що провадять медичну практику.

Реалізувати зазначену мету пропонується шляхом внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19) та Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Офіційний вісник України, 2000, № 27 (21.07.2000), ст. 1109).

Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом місяця до Міністерства охорони здоров’я України за адресою – 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, E-mail: [email protected];  (044) 200-08-17; [email protected]  (044) 200-08-17.

Проект закону та аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

 

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо провадження господарської діяльності з медичної

практики

Верховна Рада України постановляє:

I.Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Основах законодавства України про охорону здоров’я” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19):

1) абзац 2 статті 15 викласти у такій редакції: “Функції спеціально уповноважених органів виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях України покладаються на Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим та відповідні структурні підрозділи охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”;

2) статтю 17 викласти у такій редакції:

“Стаття 17. Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я

Провадження господарської діяльності в сфері охорони здоров’я, яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню, дозволяється лише за наявності ліцензії.

Держава підтримує господарську діяльність у сфері охорони здоров’я.

Господарська діяльність з медичної практики здійснюється закладами охорони здоров’я та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики в обов’язковому порядку має містити додаток, у якому зазначається вид медичної допомоги, перелік лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, згідно із якими ліцензіат має право здійснювати господарську діяльність з медичної практики, місце провадження діяльності.

Номенклатура спеціальностей лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я може делегувати спеціально уповноваженим органам виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях України функції контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Ліцензування господарської діяльності з медичної практики здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”.

2. У Законі України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Офіційний вісник України, 2000, № 27 (21.07.2000), ст. 1109):

1) частину першу статті 9 доповнити новим пунктом 13 такого змісту:

“13) медична практика”

2) пункт 20 частини третьої статті 9 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради

Пояснювальна записка
до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо провадження господарської діяльності з медичної практики”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно статей 3 та 49 Конституції України здоров’я людини визнано в Україні однією з найвищих соціальних цінностей, а держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Частиною другою статті 12 Господарського кодексу України визначено, що ліцензування є одним з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання.

Таким чином, забезпечення ефективного медичного обслуговування громадян України, визначеного Конституцією України, може бути досягнуто шляхом встановлення порядку ліцензування та контролю господарської діяльності з медичної практики.

Положення Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” не дають можливості повною мірою передбачити особливості ліцензування та контролю за провадженням господарської діяльності з медичної практики, які необхідні для ефективного та безпечного медичного обслуговування громадян України. Також неможливо визначити вимоги до видів медичної допомоги та лікарських спеціальностей, спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою в залежності від умов надання медичної допомоги (амбулаторна чи стаціонарна), з метою визначення критеріїв та оцінки ступеня ризику.

Прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з медичної практики” (далі – Проект закону) сприятиме ефективному медичному обслуговуваннюгромадян України суб’єктами господарювання усіх форм власності.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття Проекту закону створить законодавчі передумови для створення єдиної системи управління та контролю якості медичної допомоги та забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості шляхом підвищення ефективності роботи органу ліцензування господарської діяльності з медичної практики, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим та відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо ефективності медичного обслуговування населення.

3. Правові аспекти

Правовою основою прийняття запропонованого Проекту Закону є:

Конституція України;

Основи законодавства України про охорону здоров’я;

Закон України “Про Кабінет Міністрів України”

Реалізація положень проекту Закону після його прийняття не потребує внесення змін до інших Законів України.

Після прийняття Проекту закону необхідно привести у відповідність акти Кабінету Міністрів України та накази Міністерства охорони здоров’я України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Проекту Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект закону потребує погодження з Кабінетом Міністрів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Антимонопольним комітетом України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У Проекті закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Впровадження Проекту закону дозволить поліпшити ситуацію з ефективністю надання суб’єктами господарювання медичного обслуговування населенню.

 

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси держави Реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я шляхом забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу, поліпшення ситуації з забезпечення населення ефективним медичним обслуговуванням. Відсутні
Інтереси суб’єктів господарювання Забезпечення інтересів рівності прав та законних інтересів усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з провадження медичної практики та підвищення рівня надання медичного обслуговування населення. Відсутні
Інтереси громадян Забезпечення захисту прав громадян. Відсутні

 

Проект постанови КМУ відповідає принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття Проекту закону сприятиме забезпеченню прав та безпеки пацієнтів та удосконаленню медичного обслуговування суб’єктами господарювання, що провадять медичну практику.

Заступник Міністра                                                                                          О. Толстанов

“_____” ______________ 2012 р.

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з медичної практики»
1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Згідно статей 3 та 49 Конституції України здоров’я людини визнано в Україні однією з найвищих соціальних цінностей, а держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Частиною другою статті 12 Господарського кодексу України визначено, що ліцензування є одним з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання.

Таким чином, забезпечення ефективного медичного обслуговування громадян України, визначеного Конституцією України, може бути досягнуто шляхом встановлення порядку ліцензування та контролю господарської діяльності з медичної практики.

Положення Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” не дають можливості повною мірою передбачити особливості ліцензування та контролю за провадженням господарської діяльності з медичної практики, які необхідні для ефективного та безпечного медичного обслуговування громадян України. Також неможливо визначити вимоги до видів медичної допомоги та лікарських спеціальностей, спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою в залежності від умов надання медичної допомоги (амбулаторна чи стаціонарна), з метою визначення критеріїв та оцінки ступеня ризику.

Прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з медичної практики” (далі – Проект закону) сприятиме ефективному медичному обслуговуваннюгромадян України суб’єктами господарювання усіх форм власності.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Прийняття Проекту закону створить законодавчі передумови для створення єдиної системи управління та контролю якості медичної допомоги та забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості шляхом підвищення ефективності роботи органу ліцензування господарської діяльності з медичної практики, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим та відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо ефективності медичного обслуговування населення.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг обраного способу.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Перший варіант. Залишити ситуацію, що склалась, без змін. Це не забезпечить досягнення поставленої цілі, що є неприйнятним.

Другий варіант (нерегуляторні механізми (ринкова саморегуляція)). Застосування цього способу також не приведе до досягнення поставленої мети, оскільки частиною другою статті 12 Господарського кодексу України визначено, що ліцензування є одним з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання

Третій варіант (оптимальний). Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з медичної практики.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

Проектом закону вносяться зміни до деяких законодавчих актів України, якими визначаються ліцензування та контроль за провадженням господарської діяльності з медичної практики.

Впровадження Проекту закону дозволить поліпшити ситуацію з ефективністю надання суб’єктами господарювання медичного обслуговування населенню.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінки можливості впровадження та використання вимог регуляторного акта.

5.1. Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта.

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта, відсутні, оскільки відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Прийняття Проекту закону забезпечить виконання вимог Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я.

5.2. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування.

Після прийняття Проекту закону необхідно привести у відповідність акти Кабінету Міністрів України та накази Міністерства охорони здоров’я України.

5.3. Характеристика механізму повної або часткової компетенції можливої шкоди у разі настання очікування наслідків дії акта.

Внаслідок прийняття Проекту закону не передбачається заподіяння шкоди внаслідок того, що акт спрямований на забезпечення ефективності медичного обслуговування громадян України суб’єктами господарювання усіх форм власності.

Запровадження Проекту закону забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Впровадження Проекту закону дозволить поліпшити ситуацію з ефективністю надання суб’єктами господарювання медичного обслуговування населенню

 

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси держави Реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я шляхом забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу, поліпшення ситуації з забезпечення населення ефективним медичним обслуговуванням. Відсутні
Інтереси суб’єктів господарювання Забезпечення інтересів рівності прав та законних інтересів усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з провадження медичної практики та підвищення рівня надання медичного обслуговування населення. Відсутні
Інтереси громадян Забезпечення захисту прав громадян. Відсутні

 

Проект закону відповідає принципам державної регуляторної політики.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії акта не обмежено.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Показниками результативності Проекту закону буде досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті. Показником результативності Проекту закону є виконання Конституції України та Основ законодавства України про охорону здоров’я

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Відстеження показників результативності буде здійснюватися по показникам результативності Міністерства охорони здоров’я України.

Види та строки відстеження результативності Проекту закону

 

Вид відстеження Строк Вид даних
Базове після набрання чинності статистичні данні
Повторне через 1 рік після набрання чинності показники результативності
Періодичне кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. показники результативності

 

Заступник Міністра                                                                                          О. Толстанов

“_____” ______________ 2012 р.
Підготувала +Марія Морозова

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ