Законодательство

Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки”

Законодательство

Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки”

27/12/2019

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ,
19 лютого 2009 року
№ 1026-VI

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 19 лютого 2009 року № 1026-VI

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків з державного бюджету.

За даними статистики, за станом на 1 січня 2008 року в Україні зареєстровано понад 122 тис. ВІЛ-інфікованих громадян. Тільки за 2007 рік їх кількість зросла на 17669 осіб, що на 10 відсотків більше, ніж у 2006 році. Оцінний показник поширеності ВІЛ-інфекції серед дорослого населення є одним з найвищих в європейському регіоні і становить 1,63 відсотка. За критеріями Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу та Всесвітньої організації охорони здоров’я стан поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні класифікується як концентрована епідемія. Основною причиною поширення ВІЛ-інфекції залишається вживання ін’єкційних наркотиків.

У зв’язку з тим, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих є особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни та створює загрозу національній безпеці.

Досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом об’єднання зусиль органів державної влади та громадськості.

Погіршення ситуації із захворюваністю на ВІЛ-інфекцію та збільшення кількості хворих на СНІД зумовлено занепадом суспільної моралі та рядом соціально-економічних причин: невідповідність темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної допомоги темпам поширення епідемії; недостатнє фінансування заходів з профілактики та лікування; недосконала система інформування населення з питань запобігання інфікуванню.

Актуальність розроблення Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (далі – Програми) зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, включаючи забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів, а також заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Профілактичними заходами є:

забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої та роз’яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації та мережі Інтернет з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки;

посилення профілактичних заходів серед представників груп ризику (споживачів ін’єкційних наркотиків; осіб, які утримуються в установах виконання покарань; звільнених від відбування покарань; осіб, які займаються проституцією; мігрантів; безпритульних та бездомних громадян, передусім дітей, у тому числі із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, тощо);

дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах шляхом повного переходу до використання медичних виробів одноразового використання вітчизняного виробництва;

посилення безпеки донорства щодо запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров, її компоненти та анатомічні матеріали для трансплантації;

удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім молоді та представників груп ризику;

розширення доступу споживачів ін’єкційних наркотиків, передусім ВІЛ-інфікованих, до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм;

систематичне створення радіо- і телепередач із висвітлення проблем, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.

Лікувальними заходами є:

забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров’я України стандартів та клінічних протоколів;

створення системи контролю за формуванням резистентних до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ-інфекції;

забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД з опортуністичними та супутніми захворюваннями відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров’я України стандартів та клінічних протоколів.

Заходами з догляду та підтримки є:

організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД;

надання соціальних послуг, а також забезпечення соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД;

надання правової допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

Організаційними заходами є:

забезпечення діяльності та поетапного розвитку спеціалізованих служб і закладів, що надають медичні та соціальні послуги ВІЛ-інфікованим і особам із груп ризику;

удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;

удосконалення законодавства з питань профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

розроблення та затвердження стандартів соціальних послуг, що надаються представникам груп ризику;

розроблення та впровадження механізму залучення громадських організацій до надання таких послуг;

забезпечення Міністерством охорони здоров’я України координації заходів з протидії ВІЛ-інфекції;

створення єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на національному та регіональному рівні, і відповідних фінансових витрат;

сприяння випуску антиретровірусних препаратів вітчизняного виробництва та медичних виробів одноразового використання;

забезпечення контролю якості тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції та антиретровірусних препаратів;

здійснення до- та післядипломної підготовки спеціалістів з профілактики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції медичних, соціальних та педагогічних працівників, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу, громадських та релігійних організацій.

Визначені у додатку до Програми завдання і заходи із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки базуються на сучасних міжнародних підходах до їх стратегічного планування.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування становить:

усього за Програмою – 3651847,7 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 2905938,3 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 267336,4 тис. гривень, з інших джерел – 478572,9 тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету може бути уточнено під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання заходів Програми дасть змогу:

охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60 відсотків представників груп ризику;

забезпечити навчання учнів усіх загальноосвітніх навчальних закладів за програмами формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;

запровадити щотижневе розміщення в засобах масової інформації соціальної реклами щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;

удосконалити механізм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком від 15 до 24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 60 відсотків кількість осіб, які самостійно можуть визначатися із запобіганням передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом;

забезпечити антиретровірусною терапією не менш як 80 відсотків хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які її потребують;

знизити на 10 відсотків рівень смертності серед інфікованих і хворих;

запобігти розвиткові резистентності до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ-інфекції;

забезпечити доступ до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм не менш як 20 тис. споживачів ін’єкційних наркотиків;

знизити до 2 відсотків рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення випадків інфікування;

удосконалити систему добровільного консультування і тестування з метою діагностики хвороби на початкових стадіях;

забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і закладів з надання медичних та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим;

створити систему навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, залучених до роботи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, відповідно до міжнародних стандартів;

удосконалити систему лабораторного контролю якості діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

У період виконання Програми очікується значне зниження негативних проявів, що уповільнюють демографічний і соціально-економічний розвиток держави.

 


 

Додаток
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

Завдання і показники Розподіл за роками Найменування заходу Відповідальні за виконання Строки виконання Джерела фінансування Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн
2009 2010 2011 2012 2013 загальний обсяг 2009 2010 2011 2012 2013
у тому числі за роками
I. Організаційні заходи
1. Заходи з удосконалення законодавства та управління
Кількість засідань відповідних рад 4 4 4 4 4 Забезпечення діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при Кабінеті Міністрів України та регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗ, Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Міністерства охорони здоров’я України (далі – Комітет), МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, МЗС, Міноборони, МВС, Мінсім’ямолодьспорт, СБУ, Державний департамент України з питань виконання покарань, Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації спільно з об’єднаннями громадян (за згодою) 2009-2013
Національний звіт Забезпечення контролю за досягненням цілейДекларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, прийнятої на 26-й спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ-інфекції/СНІДу в червні 2001 р., та підготовка Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом МОЗ, Комітет, МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, МЗС, Міноборони, МВС, Мінсім’ямолодьспорт, СБУ, Державний департамент України з питань виконання покарань, Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації спільно з об’єднаннями громадян (за згодою) 2010, 2012
Кількість слухань 1 Ініціювання проведення парламентських слухань про стан боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні МОЗ, Комітет разом з об’єднаннями громадян (за згодою) 2011
Кількість розроблених нормативно-правових актів, зокрема про внесення змін до чинних законодавчих актів 1 1 1 1 1 Удосконалення законодавства щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи з населенням, зокрема з представниками груп ризику МОЗ, Комітет, Мін’юст, Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Мінпраці, МЗС, Міноборони, Держприкордонслужба, МВС, СБУ, Державний департамент України з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, об’єднання громадян (за згодою) 2009-2013
Кількість перевірених підприємств, установ і організацій 120 120 120 120 120 Забезпечення контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих Мінпраці, МОЗ, Мін’юст, МОН, Міноборони, Держприкордонслужба, МВС, СБУ, Державний департамент України з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009-2013
Кількість стандартів 5 3 Затвердження та впровадження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику Мінсім’ямолодьспорт, Мінпраці, МОЗ, Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (далі – Благодійна організація) 2009-2010 грант Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – грант Глобального фонду) 137,5 75,0 62,5
Кількість нормативно-правових актів 1 1 Розроблення і затвердження норм харчування та порядку оздоровлення ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей МОЗ 2009-2010
Кількість нормативно-правових актів 1 Розроблення порядку здійснення соціального супроводу, надання медичної допомоги та соціальної підтримки дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, які перебувають у будинках дитини при виправних колоніях, а також неповнолітніх з ВІЛ-інфекцією, які перебувають в установах виконання покарань Державний департамент України з питань виконання покарань, МОЗ 2009
Кількість нормативно-правових актів 1 Розроблення та впровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг, пов’язаних з соціальним замовленням Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, Державний департамент України з питань виконання покарань 2009
Кількість нормативно-правових актів 1 Розроблення та впровадження на національному і регіональному рівнях системи перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводження пацієнтів супутньої патології ВІЛ-інфекції/СНІДу – туберкульозу та вірусних гепатитів МОЗ, Комітет, Академія медичних наук України, Благодійна організація 2010 грант Глобального фонду 7163,0 2096,5 2107,5 1981,0 978,0
2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів
Кількість центрів Створення Національного центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗ 2013 державний бюджет обсяг фінансування визначатиметься додатково після розроблення та затвердження проектної документації
Кількість контрольних досліджень 24 24 32 40 40 Забезпечення функціонування Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров’я МОЗ, Комітет 2009-2013 державний бюджет 3403,7 838,1 780,4 518,4 633,4 633,4
Кількість створених відділень 1 1 Створення інфекційних відділень для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в установах виконання покарань Державний департамент України з питань виконання покарань 2009-2010 державний бюджет 20 480,0 10 240,0 10 240,0
Кількість створених центрів ресоціалізації наркозалежної молоді Сприяння створенню у регіонах України центрів ресоціалізації наркозалежної молоді Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2010-2013 Місцеві бюджети, позабюджетні кошти Обсяг фінансування визначатиметься окремо у кожному конкретному випадку
Кількість створених центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді Сприяння створенню у регіонах України центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2010-2013 Місцеві бюджети Обсяг фінансування визначатиметься окремо у кожному конкретному випадку
Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення мережі центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та розвиток районної/міської мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009-2013 державний бюджет 46 406,2 20 859,8 10 278,1 4747,1 7075,2 3446,0
місцеві бюджети 27 181,5 17 234,2 4718,4 4084,1 619,1 525,7
разом 73 587,7 38 094,0 14 996,5 8831,2 7694,3 3971,7
Здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб МОЗ, Міноборони, СБУ, Держприкордонслужба, Державний департамент України з питань виконання покарань 2009-2013
3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на національному та регіональному рівнях
Національний центр
Регіональні центри
1 14 13 Створення та забезпечення діяльності національного і регіональних центрів моніторингу та оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу Комітет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні” (далі – Фонд), Благодійна організація 2009-2011 грант Глобального фонду 20 443,2 5277,9 5075,8 5976,3 4113,2
Кількість проведених досліджень 4 4 4 Проведення поведінкових досліджень у групах ризику та здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, Фонд 2009-2013 державний бюджет 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0
грант Глобального фонду 10 918,0 2500,0 2956,0 756,0 4706,0
разом 15 418,0 4000,0 2956,0 2256,0 4706,0 1500,0
Кількість проведених перевірок регіонів 12 17 15 10 13 Проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми МОЗ, Комітет, Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Мінпраці, МЗС, Міноборони, МВС, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009-2013
4. Здійснення наукового супроводу
Кількість проведених досліджень Розроблення нових науково обґрунтованих методів профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД Академія медичних наук України, МОЗ 2009-2013 державний бюджет 10 090,0 1700,0 2450,0 2005,0 1955,0 1980,0
Кількість препаратів вітчизняного виробництва 1 1 1 Пошук лікарських засобів нового покоління проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема генно-інженерних та імуновекторних засобів, вивчення можливості застосування замісної або регенеративної терапії захворювання Національна академія наук України, Академія медичних наук України, МОЗ 2009-2013 державний бюджет 10 000,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0
5. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
Кількість підготовлених педагогів (осіб)
Частка загальноосвітніх навчальних закладів, які мають вчителів з відповідною підготовкою (%)
800037 800049 800061 800074 10 90090 Підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, забезпечення їх сучасними інформаційнометодичними матеріалами МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009-2013 державний бюджет 11 864,7 2218,5 2218,5 2218,6 2218,6 2990,5
місцеві бюджети 8494,2 1584,0 1584,0 1584,0 1584,0 2158,2
разом 20 358,9 3802,5 3802,5 3802,6 3802,6 5148,7
Кількість підготовлених спеціалістів Забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики та соціальної підтримки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Мінсім’ямолодьспорт, Благодійна організація 2009-2013 місцеві бюджети 3627,3 403,3 806,0 806,0 806,0 806,0
Кількість залучених до профілактичної роботи соціальних працівників, які пройшли навчання на семінарах (осіб) 540 1080 1080 1080 1080 грант Глобального фонду 8597,0 2803,5 3095,0 2123,0 575,5
разом 12 224,3 3206,8 3901,0 2929,0 1381,5 806,0
Кількість працівників, які пройшли навчання Забезпечення навчання працівників системи соціальної сфери та державних інспекторів з охорони праці з питань профілактики ВІЛ-іфекції/СНІДу та наркозалежності Мінпраці, Держгірпромнагляд 2009-2013 державний бюджет 24,2 24,2
місцеві бюджети 1684,6 448,6 336,0 300,0 300,0 300,0
разом 1708,8 472,8 336,0 300,0 300,0 300,0
II. Профілактичні заходи
1. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
Кількість інформаційно-просвітницьких заходів Проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет мережі Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, МОЗ спільно з релігійними організаціями та об’єднаннями громадян (за згодою) 2009-2013
Створення та поширення в засобах масової інформації тематичної соціальної реклами Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, об’єднання громадян (за згодою) 2009-2013 державний бюджет 4310,0 862,0 862,0 862,0 862,0 862,0
Частка молоді, залученої до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів (%) 20 30 40 45 50 Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді, проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів, у тому числі в сільській місцевості, віддалених районах та малих містах шляхом створення та поширення соціальної реклами, забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім’ї, дітей та молоді Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009-2013 державний бюджет 4310,0 970,0 970,0 890,0 790,0 690,0
Кількість діючих мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи 25 25 25 25 25 місцеві бюджети 4312,1 862,4 862,4 862,4 862,4 862,5
разом 8622,1 1832,4 1832,4 1752,4 1652,4 1552,5
Кількість навчальних закладів 3800 4000 4000 4000 4000 Запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді “Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу”, забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009-2013 державний бюджет 16 929,0 3253,1 3418,9 3419,0 3419,0 3419,0
Сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД МОЗ, Комітет, МОН, Мінпраці, Мін’юст, Міноборони, МВС, Державний департамент України з питань виконання покарань, Держкомтелерадіо, Держкомнацрелігій, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація 2009-2013 грант Глобального фонду 700,0 200,0 200,0 200,0 100,0
Кількість інформаційно-просвітницьких кампаній 1 1 1 1 1 Забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей Мінсім’ямолодьспорт, МОН 2009-2013 державний бюджет 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Проведення заходів, спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно представників груп ризику з боку працівників охорони здоров’я, органів праці та соціального захисту населення Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009-2013
Кількість ресурсних центрів Забезпечення розроблення програм з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, надання консультативних послуг громадянам, представникам роботодавців та профспілкових організацій з метою зменшення вразливості до ВІЛ-інфікування і недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих у сфері трудових відносин, проведення постійного моніторингу в цій сфері Мінпраці 2009-2013
Підготовка та забезпечення застосування методик профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, а також подолання проявів дискримінації у сфері трудових відносин Мінпраці, Мін’юст, МОЗ, МОН, МВС, СБУ, Держгірпромнагляд, Держприкордонслужба, Державний департамент України з питань виконання покарань 2009-2013
Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед військовослужбовців Міноборони 2009-2013 державний бюджет 4667,5 736,0 1967,5 950,0 499,0 515,0
2. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику
Частка обстежених та охоплених профілактичним лікуванням (%) 30 40 50 60 60 Здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику МОЗ, Мінпраці, Державний департамент України з питань виконання покарань, Держкомнацрелігій, Фонд 2009-2013 державний бюджет 4968,0 496,8 745,2 993,6 1242,0 1490,4
грант Глобального фонду 21 408,3 4286,5 5079,3 5728,3 6314,2
разом 26 376,3 4783,3 5824,5 6721,9 7556,2 1490,4
Частка споживачів ін’єкційних наркотиків, охоплених профілактичними заходами (%) 20 30 40 50 60 Надання споживачам ін’єкційних наркотиків соціальних послуг із забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації спільно з Фондом, Благодійною організацією та об’єднаннями громадян (за згодою) 2009-2013 місцеві бюджети 26 371,5 5252,9 5252,9 5288,5 5288,6 5288,6
грант Глобального фонду 159 934,2 36 325,8 49 112,0 50 316,1 24 180,3
разом 186 305,7 41 578,7 54 364,9 55 604,6 29 468,9 5288,6
Кількість осіб 9300 12 000 14 000 15 300 20 000 Розширення сфери застосування методу замісної підтримувальної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та формування прихильності до антиретровірусної терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків МОЗ, Комітет, Благодійна організація 2009-2013 державний бюджет 27 744,1 833,4 1666,9 2500,3 3333,7 19 409,8
грант Глобального фонду 17 529,5 3648,5 5186,5 5721,0 2973,5
разом 45 273,6 4481,9 6853,4 8221,3 6307,2 19 409,8
Кількість команд 80 80 80 80 Сприяння діяльності мультидисциплінарних вуличних команд соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп ризику Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009-2013
Частка дітей і підлітків з ризикованою поведінкою, охоплених профілактичними заходами (%) 20 30 40 50 60 Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та підліткам з груп ризику Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Фонд, Благодійна організація 2009-2013 грант Глобального фонду 2999,0 1227,5 693,6 718,6 359,3
Частка охоплених профілактичними заходами засуджених та осіб, узятих під варту (%) 20 30 40 50 60 Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, взятим під варту Державний департамент України з питань виконання покарань, Фонд 2009-2013 державний бюджет 28 637,5 5727,5 5727,5 5727,5 5727,5 5727,5
грант Глобального фонду 17 592,3 3023,5 5075,4 6112,8 3380,6
разом 46 229,8 8751,0 10 802,9 11 840,3 9108,1 5727,5
Частка охоплених профілактичними заходами осіб, які надають платні сексуальні послуги (%) 20 30 40 50 60 Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції особам, які займаються проституцією МОЗ, Мінсім’ямолодьспорт, Фонд, об’єднання громадян (за згодою) 2009-2013 грант Глобального фонду 47 180,0 10 686,9 13 923,9 15 874,9 6694,3
Частка охоплених профілактичними заходами чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (%) 20 30 40 50 60 Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками МОЗ, Мінсім’ямолодьспорт, Фонд, Благодійна організація, об’єднання громадян (за згодою) грант Глобального фонду 14 822,7 3389,6 4181,4 4903,2 2348,5
3. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
Кількість осіб Забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику інших соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення (“позитивна профілактика”) МОЗ, Мінсім’ямолодьспорт, Благодійна організація, об’єднання громадян (за згодою) 2009-2013 грант Глобального фонду 2465,5 585,0 663,0 780,0 437,5
Частка випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (%) 7 6 5 4 2 Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:
тест-системами для планового обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію;
швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі;
тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4;
антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, методом полімеразної ланцюгової реакції;
медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва;
адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями
МОЗ 2009-2013 державний бюджет 230 495,9 39 766,1 42 764,6 46 411,3 49 391,6 52 162,3
місцеві бюджети 100 944,4 15 013,4 17 623,4 20 174,6 22 527,0 25 606,0
разом 331 440,3 54 779,5 60 388,0 66 585,9 71 918,6 77 768,3
4. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції
Частка охоплених тестуванням (%):
загальне населення;
осіб з груп ризику;
військовослужбовців;
осіб, які утримуються в установах виконання покарань
Забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення МОЗ, Міноборони, Державний департамент України з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009-2013 державний бюджет 885,3 133,5 164,6 195,7 195,7 195,8
місцеві бюджети 90 510,0 17 910,0 17 910,0 17 910,0 18 390,0 18 390,0
разом 91 395,3 18 043,5 18 074,6 18 105,7 18 585,7 18 585,8
Частка кроводач, обстежених тест-системами, що пройшли контроль якості (%) 20 30 40 50 60 Посилення безпеки донорства шляхом проведення тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з метою запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров МОЗ 2009-2013 державний бюджет 76 385,0 15 277,0 15 277,0 15 277,0 15 277,0 15 277,0
Кількість курсів постконтакної профілактики 800 800 800 800 800 Забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних та соціальних працівників, засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретровірусними препаратами МОЗ, Комітет, Академія медичних наук, Державний департамент України з питань виконання покарань, МВС, Міноборони, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009-2013 державний бюджет 8916,0 1783,2 1783,2 1783,2 1783,2 1783,2
III. Лікувальні заходи
Частка дітей (%) 100 100 100 100 100 Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до безперервної антиретровірусної терапії шляхом централізованої закупівлі препаратів для АРТ МОЗ, Комітет, Академія медичних наук України, Благодійна організація 2009-2013 державний бюджет 1 068 425,2 96 518,9 126 302,6 183 400,7 262 362,7 399 840,3
Частка дорослих (%) 50 60 70 75 80 грант Глобального фонду 46 837,5 6612,0 11 642,0 17 905,0 10 678,5
разом 1 115 262,7 103 130,9 137 944,6 201 305,7 273 041,2 399 840,3
Частка обстежених (%) 100 100 100 100 100 Забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД МОЗ, Комітет, Академія медичних наук України, Благодійна організація 2009-2013 державний бюджет 662 251,9 83 148,4 99 156,0 122 583,3 154 214,2 203 150,0
місцеві бюджети 4210,8 542,3 595,8 738,4 972,4 1361,9
грант Глобального фонду 7245,0 1207,5 2012,5 2587,5 1437,5
разом 673 707,7 84 898,2 101 764,3 125 909,2 156 624,1 204 511,9
Частка осіб, яким надали послуги з лікування (%) 50 60 70 75 80 Забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих МОЗ, Академія медичних наук, Благодійна організація, Фонд 2009-2013 державний бюджет 470 904,6 41 523,9 81 128,2 74 791,4 121 910,2 151 550,9
грант Глобального фонду 3939,5 877,5 1080,0 1286,5 695,5
разом 474 844,1 42 401,4 82 208,2 76 077,9 122 605,7 151 550,9
Забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих МОЗ, Благодійна організація 2009-2013
Забезпечення проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції МОЗ 2009-2013 державний бюджет 26 246,2 4382,2 4832,4 5322,2 5854,7 5854,7
Кількість осіб, яким надано послуги з лікування Забезпечення проведення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії, замісної підтримувальної терапії, профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державний департамент України з питань виконання покарань, Благодійна організація 2009-2013 державний бюджет 104 798,4 17 781,3 20 809,3 21 616,0 21 766,6 22 825,2
грант Глобального фонду 6382,5 1167,0 1791,0 2238,0 1186,5
разом 111 180,9 18 948,3 22 600,3 23 854,0 22 953,1 22 825,2
Запровадження системи моніторингу лікування ВІЛ-інфекції МОЗ 2009-2013
Кількість досліджень 200 290 400 550 700 Створення системи лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів МОЗ, Благодійна організація 2009-2013 державний бюджет 53 295,0 4138,1 6071,2 7655,3 11 310,1 24 120,3
грант Глобального фонду 1735,1 672,0 676,6 343,0 43,5
разом 55 030,1 4810,1 6747,8 7998,3 11 353,6 24 120,0
Кількість центрів інтегрованих послуг Впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін’єкційних наркотиків МОЗ, Мінсім’ямолодьспорт, Фонд, Благодійна організація 2009-2013 грант Глобального фонду 10 705,5 3057,0 3230,0 2945,0 1473,5
IV. Заходи з догляду та підтримки
Кількість хоспісних ліжок 20 20 20 20 20 Прискорення темпів впровадження паліативної і хоспісної допомоги із забезпеченням засобів знеболення шляхом застосування наркотичних анальгетиків хворим на СНІД МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація 2009-2013 грант Глобального фонду 5532,5 1250,0 2007,5 1517,5 757,5
Частка ВІЛ-інфікованих осіб, охоплених послугами (%) Забезпечення надання соціальнопсихологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їхніх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для надання соціальних послуг МОЗ, Благодійна організація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009-2013 грант Глобального фонду 50 614,1 12 205,0 15 914,1 14 852,5 7642,5
Кількість дітей (осіб) Забезпечення соціального супроводу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, Благодійна організація 2009-2013 грант Глобального фонду 13 691,0 2996,0 4139,5 4344,0 2211,5

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ