Статті

Фармацевтичний ринок України: аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку

14/09/2015

Костецький К.В., Мілюковська О.А.

Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету «КРОК», м. Київ

У статті визначаються сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичного ринку України. Досліджено фактори, що стримують розвиток фармацевтичного ринку

Вступ. Фармацевтичний ринок – це потужний промисловий сектор, який входить у п’ятірку найбільш прибуткових галузей світового господарського комплексу. Фармацевтична галузь посідає значне місце і в економіці України, оскільки є важливим сегментом національного ринку, багато в чому визначає національну і оборонну безпеку країни, відрізняється великою наукоємністю і розвиненою кооперацією.

Аналіз останніх досліджень та літератури. Дослідженням проблеми розвитку фармацевтичного ринку присвячені наукові праці вітчизняних науковців Пестуна І.В., Мнушко З.М. Н.М.Дихтярьова, Карамишева Д.В. [2,3,4]. та ін. В їх публікаціях висвітлюються актуальні питання щодо інвестиційно-інноваційного розвитку фармацевтичної галузі України. Однак чимало питань стосовно напрямків розвитку фармацевтичного ринку залишаються недостатньо дослідженими і потребують поглибленого вивчення.

Метою даної статті є аналіз стану сучасного фармацевтичного ринку України для визначення умов його сталого розвитку.

Методологія. Теоретичною основою дослідження є наукові праці та публікації вітчизняних вчених. В даній роботі були використані загальнонаукові методи: аналізу та синтезу, порівняння.

Результати. Економічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися, за даними Державної служби статистики України, зниження реального ВВП в IV кв. 2014 склало 14,8%, а в I кв. 2015 цей показник досяг 17,2%. За даними Міністерства фінансів України, загальний державний борг України за період з 01.01.2015 р по 01.06.2015 р в доларовому вираженні збільшився на 12,2% і становить 43,5 млрд дол. США. При цьому дещо стабілізувався курс гривні по відношенню до долара, після різкого стрибка в лютому 2015 в наступні місяці відзначається його зниження. Всі ці показники впливають на фармацевтичний ринок.

За підсумками I півріччя 2015 сукупний обсяг продажів всіх категорій товарів «аптечного кошика», який включає лікарські засоби, вироби медичного призначення (ВМП), косметику і дієтичні добавки, збільшився на 23,6% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року і склав 24,6 млрд грн. У той же час зберігається тенденція до зменшення обсягів продажів у натуральному вираженні. Обсяг проданих упаковок скоротився на 16,7% і склав 783 300 000 упаковок. У доларовому вираженні загальний обсяг продажів товарів «аптечного кошика» зменшився на 40,2% (рис. 1) [1].

Kostetskiy_ris1

Рис. 1. Обсяг роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також в доларовому еквіваленті в I півріччі 2013-2015 рр. із зазначенням темпів приросту / убутку в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

 

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками I півріччя 2015 склала 31,5 грн. і підвищилася практично на 50% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (рис. 2). Підвищення середньозваженої вартості 1 упаковки відзначається для всіх категорій товарів «аптечного кошика». У досліджуваний період найдорожчою категорією стали дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких склала 42,7 грн. Далі йдуть косметика – 41,8 грн., Лікарські засоби – 41,1 грн. та ВМП – 8,9 грн.

Kostetskiy_ris2

Рис. 2. Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за 2013-2015 рр. із зазначенням темпів приросту в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року [1]

 

У I півріччі 2015 року товари «аптечного кошика» вітчизняного і іноземного виробництва демонструють схожу структуру аптечних продажів. У грошовому вираженні більшу частину аптечної виручки формують імпортні товари, крім дієтичних добавок, де співвідношення становить приблизно 50:50. При цьому велика частина проданих упаковок вироблені вітчизняними підприємствами, за винятком ВМП, де невелика перевага все ж залишається на боці іноземних виробників (рис. 3).

Kostetskiy_ris3

Рис. 3. Структура роздрібних продажів різних категорій товарів «аптечного кошика» в розрізі іноземного та українського виробництва (по країні власника ліцензії) у грошовому і натуральному вираженні за підсумками I півріччя 2015 [1]

 

У I півріччі 2015 обсяг продажів лікарських засобів склав 20,8 млрд грн. за 506 100 000 упаковок. У грошовому вираженні обсяг продажів збільшився на 22,6%, в той час як в натуральному вираженні показники динаміки обсягів продажів залишаються негативними і складають -14,6%. У доларовому вираженні також відзначається зменшення обсягу продажів на 40,2% (рис. 4).

Kostetskiy_ris4

Рис. 4 Динаміка аптечних продажів лікарських засобів в грошовому і натуральному вираженні, а також в доларовому еквіваленті (за курсом Reuters) в I півріччі 2013-2015 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року [1]

 

При цьому, як показує аналіз темпів приросту/спаду роздрібних продажів лікарських засобів в доларовому вираженні, розвиток українського фармринку у валюті залежить від курсових коливань і зворотньопропорційний до курсу гривні по відношенню до долара (рис. 5).

Kostetskiy_ris5

Рис. 5. Динаміка середньомісячного офіційного курсу гривні по відношенню до долара (за 100 дол.), За даними НБУ, за період з січня 2014 по березень 2015 року, а також темпи приросту / убутку обсягу аптечних продажів в доларовому еквіваленті (за курсом Reuters) [1]

 

Помісячна динаміка обсягу продажів свідчить про триваючу тенденцію до збільшення обсягів продажів у гривневому вираженні і зменшенню – у натуральному і доларовому вираженні. Проте варто зазначити, що темпи зменшення обсягу аптечних продажів в упаковках значно сповільнилися. Стабілізація курсу гривні по відношенню до долара сприяла уповільненню темпів спаду і в доларовому вираженні.

За підсумками I півріччя 2015 темпи приросту продажів вітчизняних лікарських засобів в грошовому вираженні більш ніж в 2 рази перевищують аналогічний показник для іноземних препаратів, а в натуральному вираженні показники спаду нижче в 5 разів. Завдяки цьому ліки вітчизняного виробництва продовжують зміцнювати свої позиції в ринку, акумулюючи ¾ проданих упаковок і 40% аптечної виручки (рис. 6).

Kostetskiy_ris6

Рис. 6. Темпи приросту/спаду аптечних продажів лікарських засобів українського та зарубіжного виробництва в грошовому і натуральному вираженні за I півріччя 2014-2015 рр. в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

 

Ключовий вплив на зміну структури споживання вітчизняних і зарубіжних лікарських засобів надає їх вартість. За підсумками I півріччя 2015 середньозважена вартість 1 упаковки препарату зарубіжного виробництва склала 105,5 грн., У той час як для українських ліків цей показник майже в 5 разів нижче і залишає 21,4 грн.

Висновок. Ключові макроекономічні показники країни погіршуються. У таких умовах український фармринок продовжує розвиватися. За підсумками I півріччя 2015 темпи приросту обсягу роздрібних продажів у грошовому вираженні складають 23,6%. Також сповільнюються темпи спаду продажів в упаковках.

З березня 2015 фіксується стабілізація курсу гривні по відношенню до долара, що сприяло зниженню роздрібних цін на лікарські засоби зарубіжного виробництва. І якщо в найближчі місяці збережеться стабільність національної валюти, то ціни на лікарські засоби також стабілізуються.

Структура споживання поступово зміщується в бік вітчизняної продукції. Внаслідок чого українські виробники значно зміцнили свої позиції в рейтингу за обсягом продажів лікарських засобів в грошовому вираженні.

Аналіз стану фармацевтичного ринку Україні дає підстави охарактеризувати його як складну, багаторівневу динамічну систему.

Серед факторів, що стримують його зростання можна виділити потужну фрагментованість, дисбаланс у зростанні ринку в грошовому та натуральному вираженнях, перевищення пропозиції над попитом, недостатність використання ресурсного потенціалу. Але наявність сприятливих умов і ресурсів створюють передумови для формування якісного високорозвиненого, конкурентоздатного фармацевтичного ринку України.

Так, для сталого розвитку та динамічного зростання українського фармацевтичного ринку важливими умовами стають консолідація, створення сильніших і більших мереж, підвищення рівня організаційного менеджменту, впровадження нових методів оптимізації процесів управління економічної діяльності та механізмів управління торгівельними процесами фармацевтичних підприємств, стабілізація конкурентних позицій останніх та підвищення рівня інформаційного забезпечення ринку.

Література
1. Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.apteka.ua/article/339254.
2. Карамишев Д.В., Леонова Ю.О. Державне регулювання інвестиційних процесів у фармацевтичній галузі України // Електронне наукове фахове видання «Державне будівництво». Харків – 2009. – № 9.
3. Мнушко З.М. Менеджмент та маркетинг у фармації: Ч.ІІ. Менеджмент у фармації: Підручник для студентів вузів. – 2-е вид.-/ З.М.Мнушко, Н.М.Дихтярьова; під ред. З.М.Мнушко. – Х.: Вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2009. – 448 с.
4. Пестун І.В. Напрямки удосконалення Національної лікарської політики в Україні за індикаторами її оцінки ВООЗ // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. – К., 2009. – 717-723.
5. Статистичний щорічник України за 2014 рік /Держкомстат України. – К.: Техніка 2015.-125 с.
6. Чорноротов О. Фармацевтичний ринок України // Інтернет-ресурс: https://www.credit-rating.ua.

 

Вам також буде цікаво це:

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ