НаукаСтатті

«СЕКРЕТИ» ФЕРОПТОЗУ

05/10/2021

Минуло майже десятиліття з моменту відкриття фероптозу, але інтерес до цього типу загибелі клітин не тільки не згасає, а навпаки, помітно збільшується, обіцяючи перспективу можливої появи принципово нового підходу до лікування багатьох захворювань

Що таке фероптоз?

Якщо до початку нинішнього століття будь-яку регульовану загибель клітини називали апоптозом, то нині відомо понад десять окремих видів програмованої смерті клітин. Особливий інтерес серед них викликає у вчених так званий фероптоз — тип запрограмованої окиснювальної некротичної загибелі клітин, відкритий 2012 р. Це — форма некрозу, за якої в клітині накопичуються продукти перекисного окиснення фосфоліпідів — одні з основних компонентів будь-яких клітинних мембран. Окиснення відбувається в присутності іонів заліза, тому даний тип клітинної загибелі й одержав назву «ферроптоз». Термін походить від грецького слова ptosis, що означає «падати», та латинського ferrum — «залізо» й був запропонований дослідниками з Колумбійського університету [1].

Окрім обов’язкової участі заліза, фероптоз характеризується ще однією особливістю: його зумовлюють виключно перекиси. Іони кисню, або вільні радикали, також можуть окислювати фосфоліпіди, але ці реакції не призводять до фероптозу. Перекисне окиснення ліпідів властиве й іншим типам клітинної загибелі, в тому числі апоптозу, однак останній не потребує присутності солей заліза, а апоптозні ферменти не працюють при фероптозі. У ньому беруть участь інші ферменти, переважно ліпоксигенази, які містять залізо.

Перекисне окиснення відбувається значно швидше за присутності іонів двовалентного заліза, наявного в клітині. В результаті реакції Фентона утворюються радикали:

Fe2+ + ROOH → Fe3+ + RO + OH,

Fe3+ + ROOH → Fe2+ + ROO + H+.

Будь-яка реактивна молекула, здатна приєднувати атом водню від поліненасичених жирних кислот, чи то продукти реакції Фентона або гідропероксид ліпідної молекули, спричиняє самоокиснення ліпідів — це автокаталітичний процес, що не залежить від ліпоксигеназ, оскільки радикали вступають у ланцюгову реакцію.

В клітинах організму існують механізми, що запобігають неконтрольованому перекисному окисненню. Одним з ключових ферментів у цьому є глутатіонпероксидаза 4, яка відновлює гідроперекиси ліпідів до спиртів за рахунок окиснення глутатіону. Надалі окиснена молекула глутатіону  відновлюється за допомогою ферменту глутатіонредуктази. У випадку інактивації клітинного глутатіону та глутатіонзалежного антиоксидантного захисту накопичуються токсичні ліпідні активні форми кисню та відбувається запуск фероптозу [2].

Можливий взаємозв’язок

Які функції виконує фероптоз в організмі здорової людини, поки що залишається невідомим. Що ж стосується різних патологій, то існує ціла низка прикладів взаємозв’язку з ними саме фероптозу. Результати досліджень вказують, що фероптоз може відбуватись у багатьох типах тканин. Так, при отруєнні парацетамолом в організмі людини накопичується N-ацетил-р-бензохінонімін, при цьому спостерігається виснаження глутатіону, в результаті чого відбувається масова загибель клітин за механізмом фероптозу [3].

Існують дані, які вказують на те, що фероптоз може бути одним з ключових механізмів розвитку деяких нейродегенеративних захворювань, а також є однією з можливих причин загибелі клітин за умов глутаматної ексайтотоксичності [4].

Іони заліза можуть відігравати ключову роль у загибелі епітеліальних клітин ниркових канальців за гострої ниркової недостатності [3]. Даний механізм зумовлений порушенням гломерулярної фільтрації та накопиченням іонів заліза як всередині клітини, так і в порожнині канальця, що призводить до смерті клітини.

Саме фероптоз є причиною ушкоджень тканин мозку, серця, печінки та ниркових канальців, що постраждали від ішемії/реперфузії, тобто тимчасового кисневого голодування.

Фероптоз проявляє себе за великої кількості заліза, наприклад в еритроцитах. Коли мишам переливали кров з еритроцитами, пошкодженими внаслідок тривалого зберігання, у них виникало запалення. Макрофаги поїдали пошкоджені еритроцити й це призводило до їхньої загибелі від фероптозу. Останній також пов’язаний з гемохроматозом печінки. Це спадкове захворювання, за якого організм засвоює занадто багато заліза. Надлишки останнього відкладаються в різних тканинах, у тому числі в печінці, й можуть спричиняти цироз.

Фероптоз порушує нормальну імунну відповідь, вбиваючи Т-лімфоцити, що було доведено в дослідах на мишах. А ще він є супутником нейродегенеративних захворювань, що не дивно, оскільки нервові клітини відрізняються максимальним вмістом поліненасичених жирних кислот, а деякі патології нервової системи, у тому числі хвороби Альцгеймера, Паркінсона та Хантінгтона, зумовлені нездатністю відновлювати окиснені ліпіди. Вміст заліза в мозку зростає з віком, тому ризик розвитку фероптозу й, відповідно, саме нейродегенеративних захворювань у людей літнього віку підвищується.

Головне — навчитися керувати процесом

Отже, фероптоз є причиною багатьох захворювань, й інгібітори цього процесу могли б поліпшити результати переливання крові, захистити імунну систему, а головне — подолати деякі тяжкі захворювання, у тому числі нейродегенеративні, якщо знайти молекули таких інгібіторів, здатних ефективно долати гематоенцефалічний бар’єр. Пошуком ліків – інгібіторів фероптозу займається багато дослідників, серед яких й спеціалісти Мюнхенського центру імені Гельмгольця [5]. Вони вважають, що першими до списку можливих «антифероптозних» молекул слід віднести інгібітори перекисного окиснення ліпідів, які можна розподілити на дві великі групи: інгібітори окиснення, тобто вловлювачі вільних радикалів, та інгібітори ліпоксигеназ.

Оскільки антиоксиданти зв’язують радикали, перериваючи ланцюгову реакцію окиснення, вважають, що людям корисно застосовувати α-токоферол. Ще в 70-х роках минулого століття дослідники виявили, що фібробласти людини, вирощені на середовищі без цистину, гинуть через нестачу глутатіону, але цьому може запобігти α-токоферол. Тільки на той час вони не знали механізму такої загибелі, яка після розкриття одержить назву «фероптоз» [5].

Дослідники розробляють синтетичні аналоги α-токоферолу, особливо сподіваючись на тетрагідронаптиридиноли. Ці стабільні сполуки, захищені від самоокиснення, в розчинах та ліпосомах реагують з радикалами майже в 30 разів швидше за α-токоферол.

Оскільки при фероптозі перш за все зазнають окиснення арахідонова та адренова кислоти, захистити фосфоліпіди від окиснення можна, якщо запобігти вбудовуванню цих кислот в молекулу. Й, нарешті, фероптоз попереджають хелатори заліза — речовини, що утворюють з ним хімічний комплекс.

Однак було б помилкою вважати, що з фероптозом завжди необхідно боротися, адже існують дані про його здатність пригнічувати ріст пухлин, а це, певно, одна з його можливих функцій в організмі. Доречно нагадати, що виявили фероптоз саме під час фармакологічних досліджень, спрямованих на пошук ліків від раку [1].

Таким чином, коли ми розкриємо всі «секрети» фероптозу й навчимося управляти цим типом загибелі клітини, існує надія одержати ліки від раку та багатьох інших тяжких захворювань, про які йшлося вище.

Підготував Руслан Примак, канд. хім. наук

Література 

  1. Dixon S.J., Lemberg K.M., Lamprecht M.R. et al.  Ferroptosis: an iron-dependent form of nonapoptotic cell death // Cell. – 2012. – Vol.149, N5. – P. 1060-1072.
  2. Cao J.Y., Dixon S.J. Mechanisms of ferroptosis // Cell. Mol. Life Sci. – 2016. – Vol. 73. – P. 2195-2209.
  3. Conrad M., Kagan V.E., Bayir H. et al. Regulation of lipid peroxidation and ferroptosis in diverse species // Genes Dev. – 2018. – Vol. 32. – P. 602-619.
  4. Magtanong L., Dixon S.J. Ferroptosis and Brain Injury // Dev. Neurosci. – 2018. – Vol. 40. – P. 382-395.
  5. Angeli J.P.F., Shah R., Pratt D.A., Conrad M. Ferroptosis Inhibition: Mechanisms and Opportunities // Trends in Pharmacological Sciences. – 2017. – Vol. 38, N5. – P. 489- 498.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ