Законодательство

Постанова КМУ “Про затвердження Типового положення про управління охорони здоров’я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації” від 20 грудня 2000 р. N 1845

Законодательство

Постанова КМУ “Про затвердження Типового положення про управління охорони здоров’я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації” від 20 грудня 2000 р. N 1845

23/12/2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 грудня 2000 р                                                                                                  N 1845
Київ
Про затвердження Типового положення про управління
охорони здоров’я обласної, Севастопольської міської
державної адміністрації та Головне управління охорони
здоров’я Київської міської державної адміністрації

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1446 ( 1446-2002-п ) від 26.09.2002
N 762 ( 762-2006-п ) від 31.05.2006 )

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Типове положення про управління охорони
здоров’я обласної, Севастопольської міської державної
адміністрації та Головне управління охорони здоров’я Київської
міської державної адміністрації (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 10 грудня 1998 р. N 1946 ( 1946-98-п ) “Про
затвердження Типового положення про управління охорони здоров’я
обласної, Київської та Севастопольської міської державної
адміністрації” (Офіційний вісник України, 1998 р., N 50,
ст. 1839).

Прем’єр-міністр України                                                                                   В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2000 р. N 1845

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління охорони здоров’я обласної,
Севастопольської міської державної адміністрації та
Головне управління охорони здоров’я Київської
міської державної адміністрації

1. Управління охорони здоров’я обласної, Севастопольської
міської держадміністрації та Головне управління охорони здоров’я
Київської міської держадміністрації (далі – управління) є
структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської
міської держадміністрації, що утворюється головою відповідної
держадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові відповідної
держадміністрації та МОЗ.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, розпорядженнями голови
відповідної держадміністрації, актами відповідного органу
місцевого самоврядування, прийнятими в межах його компетенції, а
також положенням про управління.
3. Основними завданнями управління є:
забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони
здоров’я;
прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для
нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним
захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію;
організація надання медико-санітарної допомоги населенню,
роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів
судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;
забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони
здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на
збереження навколишнього природного середовища і
санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання
нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог
Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування,
медичних матеріалів і технологій.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) готує пропозиції до проектів програм
соціально-економічного розвитку території та проектів місцевого
бюджету, подає їх на розгляд відповідній держадміністрації та
забезпечує їх виконання;
2) у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого
самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку
відповідної території;
3) вивчає стан здоров’я населення, вживає заходів до
запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а
також збільшення тривалості життя людей;
4) в установленому законодавством порядку надає МОЗ необхідну
інформацію, документи та матеріали;
5) здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль
за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається
закладами охорони здоров’я всіх форм власності;
6) організовує роботу з охорони здоров’я, материнства і
дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне
лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших
навчальних закладах незалежно від форми власності, виробництво і
якість продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров’я;
7) організовує проведення систематичного медичного обстеження
(диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, евакуйовані та відселені із зон
відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених
територіях;
8 ) готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в
галузі охорони здоров’я, і подає їх на розгляд відповідній
держадміністрації;
9) визначає потребу у медичній техніці, медикаментах,
будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;
10) подає пропозиції та погоджує проекти планів приватизації
закладів охорони здоров’я;
11) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою
закладів охорони здоров’я з питань надання
лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення
санітарно-епідемічного благополуччя населення на відповідній
території;
12) здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, які
утримуються за рахунок коштів обласних бюджетів, бюджетів міст
Києва та Севастополя, контролює ефективне використання ними
фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;
13) сприяє розвитку медичної науки і техніки, реалізації
регіональних науково-технічних програм, впроваджує в практику
наукові досягнення та передовий досвід у галузі охорони здоров’я;
14) забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного
санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових
медичних і гігієнічних знань серед населення;
15) вживає заходів до збереження мережі закладів охорони
здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час
розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку
відповідних територій;
16) проводить в установленому порядку державну акредитацію
комунальних закладів охорони здоров’я;
17) разом з відповідними органами бере участь у вирішенні
питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів
і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;
18) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні
охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської
експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних
або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони
здоров’я та інших об’єднань громадян;
19) організовує правове виховання працівників галузі,
роз’яснення законодавства про охорону здоров’я;
20) здійснює контроль за діяльністю медичних та
фармацевтичних вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації,
що належать до сфери його управління;
21) визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для
галузі охорони здоров’я, формує замовлення та проводить в
установленому порядку підготовку, перепідготовку та атестацію
працівників охорони здоров’я;
22) організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху
засобів автотранспорту і протипожежного захисту закладів охорони
здоров’я;
23) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під
час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
24) забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень
громадян та їх об’єднань, здійснює контроль за цією роботою в
закладах охорони здоров’я;
25) проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням
заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також
депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх
колишнього проживання;
26) сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів,
ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
26-1) бере участь у виконанні загальнодержавних,
регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання
тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
{ Пункт 4 доповнено підпунктом 26-1 згідно з Постановою КМ N 762
( 762-2006-п ) від 31.05.2006 }
26-2) забезпечує проведення профілактичних і лікувальних
заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових
виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення; { Пункт 4
доповнено підпунктом 26-2 згідно з Постановою КМ N 762
( 762-2006-п ) від 31.05.2006 }
26-3) разом з підрозділами відповідної держадміністрації
здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання
тютюнових виробів у відповідному регіоні, бере участь у проведенні
запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання
тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей
та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я тютюнового диму;
{ Пункт 4 доповнено підпунктом 26-3 згідно з Постановою КМ N 762
( 762-2006-п ) від 31.05.2006 }
26-4) інформує населення відповідного регіону через засоби
масової інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання
тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних
заходів; { Пункт 4 доповнено підпунктом 26-4 згідно з Постановою
КМ N 762 ( 762-2006-п ) від 31.05.2006 }
26-5) сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення
лікувальних заходів і робіт, пов’язаних з профілактикою
захворюваності, спричинюваної вживанням тютюнових виробів і
впливом на їх здоров’я тютюнового диму. { Пункт 4 доповнено
підпунктом 26-5 згідно з Постановою КМ N 762 ( 762-2006-п ) від
31.05.2006 }
27) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі
охорони здоров’я;
28) здійснює систематичний контроль за додержанням актів
законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил
керівниками закладів охорони здоров’я незалежно від форми
власності;
29) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених
на відповідну держадміністрацію завдань у галузі охорони здоров’я.
5. Управління має право:
давати згідно із законодавством обов’язкові для виконання
розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх
філій, відділень незалежно від форми власності і громадянам з
питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх
відповідальність у порядку, встановленому законом;
залучати спеціалістів інших структурних підрозділів
відповідної держадміністрації, підприємств, установ та
організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками)
для розгляду питань, що належать до його компетенції;
одержувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів відповідної держадміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм
власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих
органів державної статистики – безоплатно статистичні дані,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
використовувати в установленому законодавством порядку кошти,
добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та
окремими громадянами, для розвитку матеріально-технічної бази
закладів охорони здоров’я;
сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної
допомоги працівникам підприємств, установ та організацій.
6. Управління під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної
держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також
підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями
громадян.
7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою відповідної держадміністрації за
погодженням з МОЗ.
Начальник управління має заступників, які призначаються на
посаду та звільняються з посади головою відповідної місцевої
держадміністрації за поданням начальника управління та погодженням
з МОЗ. ( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1446
( 1446-2002-п ) від 26.09.2002 )
8. Начальник управління:
здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань
перед головою відповідної держадміністрації, визначає ступінь
відповідальності заступників начальника управління, керівників
структурних підрозділів управління;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи управління і
функціональні обов’язки його працівників;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
доходів і видатків на утримання управління;
призначає на посади і звільняє з посад працівників
управління;
погоджує призначення на посади та звільнення з посад
керівників закладів охорони здоров’я, що належать до сфери
управління районних, районних у містах Києві та Севастополі
держадміністрацій;
розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні
розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров’я та
освіти, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам
бухгалтерської і статистичної звітності;
має право брати участь в засіданні органів місцевого
самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його
компетенції;
постійно інформує населення про стан виконання повноважень,
покладених на управління, у відповідних засобах масової
інформації.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції управління, в ньому може утворюватися колегія у складі
начальника управління (голова колегії), його заступників за
посадою, а також інших працівників управління.
Членом колегії управління за посадою є також головний
державний санітарний лікар області, міст Києва і Севастополя. До
складу колегії можуть входити керівники інших структурних
підрозділів відповідної держадміністрації та працівники закладів
охорони здоров’я.
Склад колегії затверджується головою відповідної
держадміністрації за поданням начальника управління.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника
управління.
10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо
розвитку галузі та вирішення інших питань в управлінні можуть
утворюватись наукові ради і комісії.
Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує
начальник управління.
11. Управління утримується за рахунок коштів державного
бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників
управління та видатки на їх утримання визначає голова відповідної
держадміністрації в межах виділених їй асигнувань.
Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління
затверджує голова відповідної держадміністрації після попередньої
їх експертизи у відповідному фінансовому управлінні.
12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Підготувала +Марія Морозова

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ